[1]
A. V. Murovskaya, M. V. Nakapelyukh, Y. M. Vikhot, V. E. Shlapinskiy, I. N. Bubnyak, and S. V. Mychak, “Kinematic evolution of the Pieniny Klippen Belt in Cenozoic (Ukrainian Carpathians)”, GJ, vol. 38, no. 5, pp. 119–136, Aug. 2016.