[1]
V. Strakhov and M. G. Savin, “On the management of seismic activity”, GJ, vol. 35, no. 6, pp. 3–9, Dec. 2013.