[1]
I. M. Varentsov, S. Kovalchikova, V. A. Kulikov, I. Logvinov, V. I. Tregubenko, and A. G. Yakovlev, “Simultaneous magnetotelluric and magnetovariation soundings in the western slope of the Voronezh massif”, GJ, vol. 34, no. 4, pp. 90–107, Aug. 2012.