[1]
V. M. Vashchenko, I. B. Korduba, Y. A. Loza, Z. I. Patlashenko, O. O. Bannikov, and Y. M. Kryzska, “Tornado statistics in Ukraine based on new data”, GJ, vol. 40, no. 3, pp. 199–213, Jul. 2018.