[1]
I. Popadyuk and O. Khryashevskaya, “Conversation with S.N.Stovba”, GJ, vol. 38, no. 6, pp. 198–201, Dec. 2016.