Tsvetkova, T. A., and I. V. Bugaenko. “The Structure of Velocity Mantle Number of Horizons under Phennoscandia According to Seismic-Tomography Data”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 38, no. 1, Feb. 2016, pp. 57-77, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v38i1.2016.107723.