Burakhovich, T. K., A. M. Kushnir, I. Y. Nikolaev, E. M. Sheremet, and B. I. Shirkov. “Results of Experimental Electromagnetic Studies of the Crimean Region”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 38, no. 2, July 2016, pp. 57-78, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v38i2.2016.107765.