Shuman, V. N. “Spontaneous Emission Activity of Lithosphere and Seismoelectromagnetic Phenomena”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 38, no. 2, July 2016, pp. 79-87, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v38i2.2016.107766.