Epuh, E. E., J. B. Olaleye, and O. G. Omogunloye. “Predicting Depth of Mineral Deposit Using Gravity-Density Downward Correlation by Fourier Transform”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 38, no. 5, Aug. 2016, pp. 137-45, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v38i5.2016.107827.