Sharov, N., V. Kulikov, E. Isanina, G. Drogitskaya, and V. Kazanskiy. “Deep Structure and Metallogeny of the North Onega Synclinorium (Republic of Karelia, Russia): Correlation of Geological and Seismic Data”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 35, no. 4, Aug. 2013, pp. 16-27, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v35i4.2013.111387.