Mikhaylik, I., and K. Petrenko. “Improvement of Analog-Code Converter”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 35, no. 4, Aug. 2013, pp. 176-8, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v35i4.2013.111436.