Kulchitsky, V. E. “Valuation of Extinction Parameters of Anisotropic Macro-Seismic Wave Intensities”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 36, no. 2, Apr. 2014, pp. 138-49, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v36i2.2014.116127.