Kudelya, A. “Evaluation of Radio-Wave Method of Soil Massif”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 36, no. 1, Feb. 2014, pp. 170-6, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v36i1.2014.116168.