Aryasova, O. V., and Y. M. Khazan. “"Clifford’s Rule" And the Geodynamics of Kimberlite Magmatism”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 35, no. 6, Dec. 2013, pp. 101-13, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v35i6.2013.116453.