Pustovitenko, B. G., V. E. Kulchitsky, and A. A. Pustovitenko. “Model of Seismic Hazard of the Northwestern Part of the Black Sea”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 34, no. 5, Oct. 2012, pp. 87-101, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v34i5.2012.116665.