Shelukhin, V. V., and I. N. Eltsov. “Dynamics of Near Borehole Zone While Drilling Poroelastic Layer”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 34, no. 4, Aug. 2012, pp. 265-72, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v34i4.2012.116780.