Shuman, V., V. P. Kobolev, Y. A. Bogdanov, I. G. Zakharov, and D. A. Yatsyuta. “Spontaneous Electromagnetic Radiation in Water Areas: A New Experiment and Applications”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 33, no. 4, Aug. 2011, pp. 33-49, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v33i4.2011.116894.