Burakhovich, T. K., and V. P. Kobolev. “Actual Problems of Geo-Environment and Sounding Systems”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 39, no. 6, Nov. 2017, pp. 139-43, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v39i6.2017.116946.