Roganov, V., and V. Roganov. “Simulation and Use of Exchange Wave Fields to Determine the Azimuths of Fractures”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 33, no. 2, Apr. 2012, pp. 64-79, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v33i2.2011.117298.