Nebrat, A. G., and V. V. Sochelnikov. “Experience of High-Resolution Electrical Prospecting”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 33, no. 1, Feb. 2011, pp. 147-53, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v33i1.2011.117444.