Sharov, N. V., A. I. Slabunov, Z. V. Isanina, N. A. Krupnov, Y. V. Roslov, and N. I. Shchiptsova. “Seismogeological Section of the Earth’s Fodder Along the Profile of the GSS-OGT "Susha-sea&Quot; Kalevala - Kem - the Throat of the White Sea”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 32, no. 5, Oct. 2010, pp. 21-34, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v32i5.2010.117499.