Bagriy, I. D. “Efficiency of Prediction by Near-Surface Methods of Hydrocarbon Fields (Dnieper-Donetsky Avlakogen, North-Skovtsivska Area - Sunday Structure)”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 32, no. 5, Oct. 2010, pp. 142-5, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v32i5.2010.117518.