Savkiv, L. G., and B. T. Ladanivskyy. “Modern Information Technologies in Organization of Geophysical Studies”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 40, no. 1, Mar. 2018, pp. 107-1, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v40i1.2018.124020.