Vashchenko, V. M., I. B. Korduba, Y. A. Loza, Z. I. Patlashenko, O. O. Bannikov, and Y. M. Kryzska. “Tornado Statistics in Ukraine Based on New Data”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 40, no. 3, July 2018, pp. 199-13, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v40i3.2018.137206.