Kuzmenkov, S. G., Y. A. Kuzmin, P. A. Stulov, R. S. Ayupov, V. I. Bulatov, N. O. Igenbaeva, V. I. Isaev, and G. A. Lobova. “Identification of Hard-to-Recover Reserves of Ugra Oil”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 41, no. 4, Sept. 2019, pp. 114-2, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v41i4.2019.177372.