Gordienko, V., L. Gontovaya, and I. Nizkous. “Deep Processes, Velocity, Heat and Density Models of the East Kamchatka Upper Mantle”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 42, no. 1, Mar. 2020, pp. 34-50, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v42i1.2020.195465.