Kendzera, O. V., S. V. Mykulyak, Y. V. Semenova, and S. I. Skurativskyi. “Modeling of Seismic Response of Soil Layer Within the Framework of Nonlocal Model of Continuous Medium”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 42, no. 3, June 2020, pp. 47-58, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v42i3.2020.204700.