Roganov, Y. V., A. Stovas, and V. Y. Roganov. “Dispersion of Phase Velocities in Horizontally Layered Anisotropic Slightly-Contrasted Periodic Media”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 42, no. 3, June 2020, pp. 109-26, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v42i3.2020.204704.