Janik, T., V. . Starostenko, P. . Aleksandrowski, T. Yegorova, W. Czuba, P. Środa, A. Murovskaya, K. Zajats, K. . Kolomiyets, D. Lysynchuk, Wуjcik D. ., J. Mechie, A. Głuszyński, V. Omelchenko, O. . Legostaeva, A. Tolkunov, T. Amashukeli, D. Gryn, and S. . Chulkov. “TTZ-SOUTH Seismic Experiment”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 43, no. 2, June 2021, pp. 28-44, doi:10.24028/gzh.v43i2.230189.