Starostenko, V. I., O. M. . Rusakov, and A. I. . Yakimchik. “International Cooperation of S. I. Subbotin Institute Geophysics, NAS of Ukraine for 2010—2020”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 43, no. 3, Oct. 2021, pp. 205-26, doi:10.24028/gzh.v43i3.236390.