Zablotskyi, F. ., V. . Maksymchuk, and B. . Dzhuman. “On the Construction of Gravimetric Geoid Model on the Lviv Region Area”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 44, no. 1, Apr. 2022, pp. 124-30, doi:10.24028/gzh.v44i1.253714.