Yusubov, N. ., and T. . Shikhmammadova. “Hydrocarbon System of the South Caspian Depression”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 44, no. 3, Aug. 2022, pp. 87-95, doi:10.24028/gj.v44i3.261971.