Makarenko, I. ., . M. . Bielik, V. . Starostenko, Y. . Dererova, O. . Savchenko, and O. . Legostaeva. “Three-Dimensional Density Model of the Sedimentary Filling of the Carpathian-Pannonian Region”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 44, no. 6, Feb. 2023, pp. 24-62, doi:10.24028/gj.v44i6.273639.