Starostenko, V. I., I.B. Makarenko, O. M. Rusakov, I.K. Pashkevich, R.I. Kutas, and O.V. Legostayeva. “Geophysical Heterogeneity of the Lithosphere of the Megabasin of the Black Sea”. Geofizicheskiy Zhurnal 32, no. 5 (October 1, 2010): 3–20. Accessed April 19, 2024. https://journals.uran.ua/geofizicheskiy/article/view/117496.