Vashchenko, V. M., I. B. Korduba, Ye. A. Loza, Zh. I. Patlashenko, O. O. Bannikov, and Yu. M. Kryzska. “Tornado Statistics in Ukraine Based on New Data”. Geofizicheskiy Zhurnal 40, no. 3 (July 25, 2018): 199–213. Accessed April 15, 2024. https://journals.uran.ua/geofizicheskiy/article/view/137206.