Hlavatskyi, D.V., V.N. Stepanchuk, D.M. Kuzina, Ie.B. Poliachenko, V.V. Shpyra, T.V. Skarboviychuk, V.I. Yakukhno, and V.G. Bakhmutov. “Rock Magnetic and Palaeomagnetic Studies of Loess-Palaesol Sections — Lower Palaeolithic Sites Within the Southern Bug Valley (Medzhybizh, Holovchyntsi)”. Geofizičeskij žurnal 43, no. 1 (March 13, 2021): 3–37. Accessed May 26, 2024. https://journals.uran.ua/geofizicheskiy/article/view/225539.