Popadyuk, I.V., and O.I. Khryashevskaya. “Conversation With S.N.Stovba”. Geofizicheskiy Zhurnal 38, no. 6 (December 1, 2016): 198–201. Accessed November 29, 2023. https://journals.uran.ua/geofizicheskiy/article/view/93328.