ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТИПІВ ДОКУМЕНТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО КОМІТЕТУ ЗІ СТАНДАРТИЗАЦІЇ В ЕЛЕКТРОТЕХНІЦІ (частина 1)

Автор(и)

  • Ф. В. Грищенко ДП “Український НД і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості”, м. Київ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15673/.55/2014.31880

Ключові слова:

європейський стандарт (стандарт CENELEC), документ з гармонізації, технічні умови, зміна, поправка, тлумачний лист, технічний звіт, настанова, угода семінару

Анотація

Статтю викладено в 2-х часинах, в яких визначено ключову проблему реформування національної системи технічно-
го регулювання України, розглянуто останні публікації, в яких започатковано розв’язання важливої складової цієї проблеми,
сутність дев’яти сучасних типів документів Європейського комітету зі стандартизації в електротехніці (European
Committee for Electrotechnical Standardization, CENELEC) і порівняно їх із сьома сучасними типами документів Європейсь-
кого комітету зі стандартизації (European Committee for Standardization, СЕN). Порівняльний аналіз показує, що сучасні
типи документів CENELEC і CEN мають спільні (подібні) риси: повне збігання їх назв, майже ідентичну їх сутність, одна-
ковий статус різних типів документів і розподіл їх за категоріями.
Наведено сьогоднішній склад національних та афілійованих членів CENELEC, проаналізовано структуру технічних
органів CENELEC, кількість активних стандартів CENELEC опублікованих протягом 2012–2013 років, кількість активних
документів, опублікованих у 2013 році, і загальну кількість опублікованих активних усіх сучасних і застарілих типів доку-
ментів CENELEC станом на 31.12.2013, рівень еквівалентності між усіма сучасними типами документів CENELEC і Мі-
жнародної електротехнічної комісії (International Electrotechnical Commission, IЕС).
На підставі результатів кількісного аналізу виявлено п’ять таких тенденцій: 1) зростання загальної кількості тех-
нічних органів CENELEC; 2) зростання часток угоди семінару, технічних умов, настанов і стандартів (європейських стан-
дартів і документів з гармонізації) CENELEC у загальній кількості опублікованих активних усіх типів документів
CENELEC; 3) зменшення частки технічних звітів; 4) зменшення часток застарілих типів документів; 5) значного зрос-
тання частки ідентичних документів CENELEC у загальній кількості усіх типів документів CENELEC.
Викладено перспективи подальшого дослідження: порівняльний аналіз усіх типів документів Міжнародної організа-
ції зі стандартизації (International Organization for Standardization, ISO), IЕС, CEN, CENELEC, надрукованих наприкінці
2014 року, і розроблення з врахуванням сучасного стану економіки України практичних пропозицій щодо пріоритетності
прийняття різних типів міжнародних та європейських документів на національному рівні.
Ключові слова: європейський стандарт (стандарт CENELEC), документ з гармонізації, технічні умови, зміна, поп-
равка, тлумачний лист, технічний звіт, настанова, угода семінару.

 

Біографія автора

Ф. В. Грищенко, ДП “Український НД і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості”, м. Київ

канд. військ. наук, ст. наук. співроб.

Посилання

Угода про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони // Урядовий портал (Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України). — Режим доступу: tp://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=246581344.

Грищенко Ф. Україна напередодні участі у технічній роботі CEN і CENELEC / УкрНДІССІ, його вклад у створення і розвиток національних систем стандартизації та сертифікації: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 25 травня 2002 р.) / Держстандарт України, Укр. наук.-дослід. ін-т стандартизації, сертифікації та інформатики. — Харків: ДП «Редакція журналу Стандартизація, сертифікація, якість». — 2002. — 308 с. — (Спецвип. № 3–2002: 10 років УкрНДІССІ).

Грищенко Ф. Міжнародна організація зі стандартизації. Типи документів і загальні правила їх розроблення / Ф. Грищенко // Стандартизація, сертифікація, якість. — 2013. — № 2. — С. 21—24.

Грищенко Ф. Міжнародна електротехнічна комісія. Аналіз типів документів / Ф. Грищенко // Стандартизація, сертифікація, якість. — 2013. — № 3. — С. 30—34.

Величко О.М. Основи стандартизації та сертифікації / О.М. Величко, В.Ю. Кучерук, Т.Б. Гордієнко, В.М. Севастьянов // Офіційний сайт Ігнатенко Олександра Григоровича. — Режим доступу: http://ignatenko.vk.vntu.edu.ua/file/d5192139eb3dfb0597e7cda841630056.pdf.

Грищенко Ф.В. Європейський комітет зі стандартизації. Порівняльний аналіз типів документів / Ф.В. Грищенко // Зернові продукти і комбікорми. — 2013. — № 3. — С. 4—8.

About CENELEC (Про CENELEC) // Офіційний веб-сайт European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC). — Режим доступу: http://www.cenelec.eu/aboutcenelec/whoweare/index.html.

The Dresden Agreement (Дрезденська угода) // Офіційний веб-сайт European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC). — Режим доступу: http://www.cenelec.eu/aboutcenelec/whoweare/globalpartners/iec.html.

ДСТУ 1.1:2001. Національна стандартизація. Стандартизація та суміжні види діяльності. Терміни та визначення основних понять. —[Чинний від 2001-07-01]. К.: Держспоживстандарт України, 2003. — 38 с. — (Національний стандарт України).

CENELEC Products (Продукція CENELEC) // Офіційний веб-сайт European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC). — Режим доступу: http://www.cenelec.eu/standardsdevelopment/ourproducts/index.html.

ДСТУ 1.0:2003. Національна стандартизація. Основні положення. — [Чинний від 2003-07-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2003. — 10 с. — (Національний стандарт України).

CENELEC facts and figures (Факти і цифри CENELEC) // Офіційний веб-сайт European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC). — Режим доступу: http://www.cenelec.eu/aboutcenelec/whatwedo/factsandfigures/index.html.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-12-05

Номер

Розділ

Організація, економіка, оцінка і прогнози