БІОТЕСТУВАННЯ В ОЦІНЮВАННІ БЕЗПЕЧНОСТІ ЗЕРНОВИХ ПЛАСТІВЦІВ

Автор(и)

  • М. Р. МАРДАР Одеська національна академія харчових технологій, Україна
  • Г. В. Крусир Одеська національна академія харчових технологій, Україна
  • І. П. Кондратенко Одеська національна академія харчових технологій, Україна
  • А. І. ЯНІВСЬКА
  • О. В. МАЛЕЦЬКА

DOI:

https://doi.org/10.15673/.55/2014.32263

Ключові слова:

біотестування, зернові пластівці, безпечність продукту, токсичність

Анотація

Стаття присвячена питанню безпечності харчових продуктів як важливого показника споживних властивостей та визначального критерію їх якості. Оцінено безпечність пшеничних пластівців , які реалізуються на ринку , у торговельній мережі м . Одеси , а також нового виду пластівців на основі нетрадиційної сировини , а саме , чорнозерної пшениці за допомогою методів біотестування . Біотестування використовується для визначення ступеня пошкоджуючого впливу хімічних речовин , потенційно небезпечних для живих організмів шляхом реєстрації змін біологічно значимих показників дослідних тест - об ’ єктів с наступною оцінкою їх стану у відповідності з обраним критерієм токсичності . При проведенні досліджень зернових пластівців застосовували методи з тесторганізмами із різних систематичних груп . Першим методом визначали токсичності пшеничних пластівців за допомогою тест – об ’ єкта інфузорії Colpoda ste і nii, на основі другого метода проводили тестуванні по загибелі ракоподібних Daphnia Magna Straus, третій метод проводили за методикою , заснованою на пророщуванні корінців цибулі звичайної Allium cepa.
За результатами біотестування встановлено , що нові види пластівців із чорнозерної пшениці , а також пластівці відомих торгових марок є нетоксичними , на відмінну від зразка пшеничних пластівців , який був придбаний на ринку м . Одеси . Проведені дослідження дозволило оцінити безпечність продукції , яка розробляється для населення , можливість порівняння її із зерновими пластівцями , які існують на ринку , а також в майбутньому буде розглянуто перспективу виведення на ринок нових видів пластівців із чорнозерної пшениці як безпечного продукту

 

Біографії авторів

М. Р. МАРДАР, Одеська національна академія харчових технологій

Д - р .  техн .  наук ,  доцент

Г. В. Крусир, Одеська національна академія харчових технологій

д - р .  техн .  наук ,  професор

Посилання

Закон України «Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини» [Електронний ресурс]: за станом на 17 груд. 2009 р./Верховна Рада України. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2. – Назва з екрана

Мардар М.Р.Маркетингові дослідження споживчих мотивацій та переваг при виборі зернових пластівців [Текст] /Мардар М.Р. Соц С.М.// Зернові продукти і комбікорми. – 2014. - №1. – с.26-29

Ляшенко О.А, Биоиндикация и биотестирование в охране окружающей среды: учебное пособие / СПб ГТУРП. - СПб., 2012. – 67 с.

Виноходов Д.О. Научные основы битестирования с использованием инфузорий. [Текст]: дис. ... докт. біол. наук: 03.00.23 / Виноходов Дмитрий Олегович; Санкт-Петербургский технологический институт. –2007 – 270 с

ГОСТ Р 52337-2005 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения общей токсичности. – 12 с.

Зайцева И.И.(ЗАО «Центр исследования и контроля воды», г.Санкт-Петербург) определения общей токсичности. –12с

ГОСТ 32536-2013 Методы испытаний химической продукции, представляющей опасность для окружающей среды. Определение острой токсичности для дафний. Чинний 22.10.13. К.: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологи – 36с.

Методика определения острой токсичности питьевых, пресных природных и сточных вод, водных вытяжек из почв, осадков сточных вод и отходов по смертности дафний. Москва – 2011.

Гідроекологічна токсикометрія та біоіндикація забруднень: Теорія, методи, практика використання / за ред. Олексіва. Т., Брагінського Л. П. – Львів : Світ, 1995. – 440 с.

Федорова А. И. Практикум по экологии и охране окружающей среды: учеб. пособие для студ. высш. учеб. завед. / А. И. Федорова, А. Н. Никольская. – М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2001. – 288 с

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-12-08

Номер

Розділ

Зерно: технологія та якість