ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ НА ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Р. Ю. Бучавая Миколаївський національний аграрний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15673/2313-478x.58/2015.46016

Ключові слова:

хлібопекарська галузь, собівартість продукції, прибутковість виробництва, рентабельність виробництва, облік виробничих витрат.

Анотація

У статті досліджено законодавчо-нормативні аспекти обліку витрат на хлібопекарських підприємствах. Розглянуто недоліки обліку витрат, ефективність функціонування виробничих структур, поточні витрати підприємств, витрати, пов’язані з виробництвом продукції хлібопекарської промисловості (робіт, послуг) та статті калькуляції за якими вони групуються. Встановлено, що підприємства у складі виробничої собівартості можуть встановлювати власний перелік статей, витрати, які здійснюються в процесі господарської діяльності суб’єктами господарювання, різні за своїм характером, що постійними або змінними витратами можуть бути не лише непрямі, а й прямі витрати. Визначено, що ефективність функціонування виробничих структур в сучасних умовах значною мірою залежить від вміння застосовувати економічні важелі, які в сукупності сприяють отриманню прибутків, забезпечують виробництво високоякісної та конкурентоспроможної продукції. Також визначено фактори, що впливають на прибутковість діяльності хлібопекарських підприємств, що в загальному вигляді при будь-якому методі обліку схема структури витрат включає матеріальні витрати, витрати на оплату праці, інші прямі витрати, змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати, нерозподілені постійні загальновиробничі витрати, а також адміністративні й збутові витрати, інші операційні витрати, фінансові витрати, втрати від участі в капіталі, інші витрати звичайної діяльності, на хлібопекарських підприємствах до складу матеріальних витрат входить вартість витраченого на випічку борошна, допоміжних матеріалів, робіт і послуг виробничого характеру сторонніх підприємств та організацій тощо. З’ясовано конкретні умови, які потрібно дотримуватись у бухгалтерському обліку виробничих витрат. Наприклад, конкретизувати поняття прямі та непрямі витрати. Запропоновано заходи для точнішого ведення обліку витрат. Наприклад, для обліку загальновиробничих витрат відкрити субрахунки 911 “Загальновиробничі витрати основного виробництва” і 912 “Загальновиробничі витрати допоміжного виробництва”, а також субрахунки, що забезпечують іншу аналітику залежно від специфіки виробництва, особливостей формування виробничої собівартості продукції. Регістр синтетичного обліку по рахунку 23 «Виробництво» роздрукувати у вигляді оборотів по рахунку, аналізу рахунку і картки рахунку залежно від інформаційних потреб. Постійні загальновиробничі витрати повинні щомісячно розподілятися між рахунком 23 “Виробництво” і 90 “Собівартість реалізації”.

Біографія автора

Р. Ю. Бучавая, Миколаївський національний аграрний університет

магістр з обліку і аудиту

Посилання

Горбач О.Д.// Економічний форум. - 2013. - № 4. - С. 8-12. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/jpdf/ecfor_2013_4_4.pdf

Горбач О.Д. Собівартість хліба простої рецептури та особливості її планування в хлібопекарській промисловості / О.Д. Горбач // Економічний форум, 2013. – №зп4. – С. 4 – 8.

Зоріна В.Н., Сеніна Г.В. Формування та калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) в галузях народного господарства / : Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 214 с.

Клєцова Н.В. Залучення іноземних інвестицій у сільськогосподарські підприємства / Н.В. Клєцова // Економіка АПК. – 2009. – № 8. - С.89-95.

Клєцова Н.В. [Електронни ресурс] / Клєцова Н.В. - режим доступа http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2011_2_3/061-065.pdf

Клєцова Н.В. Вдосконалення управління якістю продукції у хлібопекарських підприємствах / Н.В. Клєцова, О.В. Ященко // Вісник Хмельницького національного університету, 2011. – №зп2 (Том 3) – С. 61 – 64.

Мачуга Р. Специфіка відображення об’єктів і процесів у бухгалтерському обліку на підприємствах харчової промисловості / Р. Мачуга // Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть: Тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. – Тернопіль, 2007. – С. 232-234.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

Савченко С. І. Облік і внутрішньогосподарський контроль виробничих витрат на хлібопекарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук / С. І. Савченко ; Тернопільський нац. економ. Університет – Тернопіль, 2006 – С. 13

Саченко С.І Облік і внутрішньогосподарський контроль виробничих витрат на хлібопекарських підприємствах [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Світлана Іванівна Саченко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2006. – 202 с.

Опубліковано

2015-07-06

Номер

Розділ

Організація, економіка, оцінка і прогнози