ВПЛИВ ВОЛОГОСТІ НА ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ЗЕРНА КУКУРУДЗИ ПРИ ЗБЕРІГАННІ В ПОЛІМЕРНИХ ЗЕРНОВИХ РУКАВАХ

Автор(и)

  • Г. М. Станкевич Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса, Ukraine
  • М. В. Желобкова Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса ТОВ «Деас Трейд», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15673/2313-478x.59/2015.51148

Ключові слова:

сире зерно, зберігання зерна, полімерні зернові рукави, кукурудза

Анотація

снуюча проблема економного та надійного збереження вологого та сирого зерна для подальшої доробки з викорис-
танням власного обладнання, може бути розв’язана з використанням полімерних зернових рукавів, які забезпечують збері-
гання зерна в герметичному середовищі. Рукав після заповнення сухим чи вологим зерном щільно закривається з обох кінців,
що припиняє доступ кисню. У процесі «дихання» зерна, концентрація кисню зменшується, а вуглекислого газу збільшується.
Внаслідок дефіциту кисню, комахи та аеробна мікрофлора в рукаві гинуть. Така технологія дає задовільні результати при
зберіганні зерна сухого та середньої сухості, а також вологих зернових кормів (силосу). На цьому етапі постає проблема
вивчення та визначення оптимальних і безпечних для якості режимів зберігання вологого та сирого зерна для подальшої
доробки і експортування. Особливо актуальним це питання є для зберігання зерна кукурудзи, зважаючи на максимальні
потреби у сушінні, порівняно з іншими культурами.
Наведено результати дослідження впливу вологості зерна кукурудзи товарного призначення на тривалість її збері-
гання у полімерних зернових рукавах (ПЗР). Використовували рукави виробництва Budissa з можливістю зберігання до 180
т зерна кукурудзи. Об’єктом дослідження було зерно кукурудзи середньораннього гібриду ДКС 4490 (Монсанто), урожаю
2014 року, вирощене у Житомирській області. Зерно дозріле, крупне, зубовидне, насичено жовтого кольору, має крихкий
ендосперм з борошнистою консистенцію, збільшений зародок, запах та колір — властиві здоровому зерну.
Період закладання зерна ― початок листопада 2014 року. Ділянка закладання рукавів сухого та сирого зерна була
розміщена на попередньо підготовленому полі після збирання урожаю кукурудзи. Зразки зерна періодично відбирали для
проведення повного технічного аналізу зерна. Додатково по шарах зернової маси перевіряли температуру та розподілення
вологи. Наявність та концентрацію СО 2 перевіряли органолептично.
Результати досліджень виявили, що температура зернової маси нерівномірна в різних шарах зернової маси. В
центральній частині температура зменшилася з +10 °С до +6 °С. Температура зовнішнього шару зазнала більш значного
впливу температури навколишнього середовища. Не виявлено підвищення температури, спричиненого біологічною активні-
стю зерна, навіть сирого зерна за ознак початку псування. Вологість зерна при зберіганні на протязі безпечного періоду
частково знизилася за рахунок перерозподілення вологи та дозрівання зерна, причому вологість периферійних шарів зерна
— більше, ніж центральної частини. При початку псування зерна вміст вільної вологи збільшився за рахунок інтенсивного
дихання зерна та розкладення органічних речовин, що при ньому відбувається. Значного підвищення вологості за рахунок
міграції вологи або за рахунок конденсації на внутрішній поверхні, спричиненої добовими змінами температури, не виявле-
но. При зберіганні зерна з вологістю до 25,0 % безпечний період (на протязі якого якість зерна залишалася в межах показ-
ників контрактів), становить 40 діб за умови середньодобової температури зовнішнього середовища не вище +6 °С. Зерно
з вологістю до 21,0 % має період безпечного зберігання 60 діб. Після закінчення цього періоду зерно негайно треба просу-
шити для забезпечення збереження якості.

Біографії авторів

Г. М. Станкевич, Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса

д-р техн. наук, професор, зав. кафедри технології зберігання зерна,

М. В. Желобкова, Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса ТОВ «Деас Трейд»

аспірант
заст. начальника відділу контролю якості

Посилання

Голик М.К. Хранение и обработка початков и зерна кукурузы / Михаил Григорьевич Голик. – М.: Колос, 1968. – 335 с.

Кукурудза. Вирощування, збирання, консервування і використання: навч.-практ. посіб./ [Д. Шпаар, Х. Гінапп, Д. Дрегер та ін]. – К.: Альфа-стевія ЛТД, 2009. – 400 с. – (Бібліотека рослинника).

Дорошева Е.Н. Качество зерна кукурузы при хранении в регулируемой газовой среде и с применением пропионовой кислоты: дис. канд. техн. наук: спец. 05.18.03 «Хранение зерна (элеват.-склад. хоз.) и др..с-х прод.» Дорошева Елена Николаевна. – М., 1984. – 209 с.

Белых Е.Г. Исследование процесса химического консервирования семян гороха и зерна кукурузы продовольственного назначения: автореф. дис. на соискание учен. степени канд.техн.наук: спец. 05.18.03. «Хранение зерна (элеват.-склад. хоз.) и др..с-х прод.» / Е.Г. Белых. – М., 1966. – 24 с.

Трисвятский Л. А. Хранение зерна (5-е изд., перераб. и доп.)/Лев Алексеевич Трисвятский. — М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с.

Кукурудза. Технічні умови: ДСТУ 4525:2006. – [Чинний від 2007-04-01] – К.: Держспоживстандарт України, 2009. – 21 с. – (Національний стандарт України).

Зерно. Методы определения влажности: ГОСТ 13586.5-93. – [Дата введения 01-01-95] – М.: Стандартинформ, 2009. – 8 с. – (Межгосударственный стандарт)

Зерно. Методы определения запаха и цвета: ГОСТ 10967-90. – [Дата введения 01-07-91] – М. : Стандартинформ, 2009. – 3 с. – (Межгосударственный стандарт)

Тухватуллин М.М. Влияние очистки на качество свежеубранного зерна пшеницы при хранении: дис. канд. техн. наук: спец. 05.18.03 «Хранение зерна (элеват.- склад. хоз.) и др..с-х прод.» Тухватуллин Масхут Махмутович. – М., 1984. – 153 с.

Инструкция № 9-7-88 по хранению зерна, маслосемян, муки и крупы. – Офиц. изд. – М.: ЦНИИТЭИ: Министерство хлебопродуктов СССР, 1988. ― 44с. ― (Нормативный документ Министерства хлебопродуктов СССР. Инструкция).

Казаков Е.Д. Биохимия зерна и хлебопродуктов (3-е переработанное и дополненное издание)/ Е.Д. Казаков, Г.П. Карпиленко. – СПб.: ГИОРД, 2005. – 512 с.

Інструкція щодо технології зберігання зерна у зерносховищах із застосуванням полімерних зернових рукавів [Електронний ресурс]: М-во аграрної політики та продовольства України, 2011. – Нормативний документ М-ва аграрної політики та продовольства України. Інструкція) Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0176-11.

Вказівки по використанню «Інструкції щодо технології зберігання зерна у зерносховищах із застосуванням полімерних зернових рукавів»/[держ. центр сертиф. і експертизи зерна і прод. його перероб.]. – К.: Держспоживстандарт України, 2011. – 36 с.

Опубліковано

2015-10-06

Номер

Розділ

Зерно: технологія та якість