Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

Керівництво для авторів

Вимоги до статей, що подаються для друку у збірники наукових праць “Процеси механічної обробки в машинобудуванні”

В редакційно-видавничий відділ необхідно представити:

–         файл статті, набраний в редакторі Місrоsоft Wогd;

–         рецензію доктора наук певної галузі (за тематичною спрямованістю статті);

–         роздруківку тексту статті, що відповідає наданому файлу.

У одному номері збірника може бути видана лише одна стаття автора (як власна, так і у співавторстві).

 

Автор, який подає матеріали до друку, зберігає за собою всі авторські права та надає відповідному виданню право першої публікації, дозволяючи розповсюджувати даний матеріал із зазначенням авторства та джерела первинної публікації, а також погоджується на розміщення її електронної версії на сайті Національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського, у відкритому доступі в електронній мережі університетута та на сайті журналу http://pmo.ztu.edu.ua. Автор надає право редакційній колегії на рецензування та відхилення поданих для опублікування матеріалів.

 

УВАГА! Весь текст представленої статті повинен бути набраний тільки гарнітурою ''Рeterburg" розміром в 10 пунктів (у разі відсутності такого типу шрифту можна звернутись до редакційно-видавничого відділу).

 

У збірник “Процеси механічної обробки в машинобудуванні”
статті приймаються українською, російською, англійською, німецькою
та французькою мовами.


Рисунки до статті необхідно виконати у тому ж редакторі за допомогою функції "Створити малюнок'', а не виконувати малюнок поверх тексту! Не допускаються рисунки, виконані як растрові зображення, або такі, що не піддаються редагуванню. Всі текстові написи на рисунках виконувати тільки в кадрах або текстових рамках (frame). Розмір рисунка не повинен виходити за рамки полів. Крім того, рисунок має бути розташований по центру, без обтікання текстом. Не допускаються використання кольорів у рисунках та діаграмах.

Фотографії (якщо необхідно їх надрукувати) додавати до статей.

 

Вимоги до оформлення статті

Параметри сторінки:

– розмір сторінки – стандартний А5, тобто 148´210 мм, орієнтація книжкова;

– поля – 20 мм з усіх боків;

– колонтитули – 14 мм;

– сторінки без нумерації;

– слова без перенесень;

– лапки «» («текст»);

– виділення текстового фрагменту – курсив або підкреслювання (кольорове виділення не допускається);

– таблиці в Word, без заливки, ширина не повинна перевищувати 15 см.

 

Послідовність структурних елементів статті

 

1. Індекс УДК (у лівому верхньому кутку перед відомостями про авторів, розмір 9 пунктів).

2. Ініціали та прізвища авторів (гарнітура "Реtегburg", розмір 11 пунктів, напівжирним, виключка вправо); їх вчений ступінь, посада чи професія, місце роботи або назва навчального закладу.

3. Назва статті (гарнітура "Реtегburg", розмір 10 пунктів, прописними літерами, напівжирним, по центру).

4. Анотація мовою оригіналу (гарнітура "Реtегburg", розмір 9 пунктів, курсивом, по ширині).

5. Ключові слова (гарнітура "Реterburg", розмір 9 пунктів, по ширині, через розділовий знак "крапка з комою").

6. Текст статті (гарнітура "Реterburg", розмір 10 пунктів, по ширині).

Параметри абзацу:

– перший рядок – 6 мм;

– відступи зліва та справа – 0 мм;

– інтервал між рядками – одинарний;

– інтервал перед абзацом та після нього – 0 пунктів.

Наукова стаття повинна відповідати вимогам ВАК України та мати таку структуру текстової частини:

  • Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими практичними завданнями.
  • Аналіз останніх досліджень та публікації, на які спирається автор.
  • Постановка завдання (формулювання мети статті).
  • Викладення основного матеріалу.
  • Висновки та і перспективи подальших розвідок.

7. Формули в статтях мають бути набрані за допомогою редактора формул Eguation Editor (цей редактор є внутрішнім редактором формул в редакторі Місгоsоft Word for Windows). Нижче наведені параметри для цього редактора. Увага! Всі параметри в статтях повинні повністю відповідати наведеним нижче формам (рис. 1 та рис. 2).

Крім того, всі формули мають бути вставлені в таблиці, які не повинні бути обрамлені (таблиця без обрамлення).

 

Формула має бути вставлена в таблицю з виключкою вліво на 20 мм. Номер формули слід розмістити посередині висоти другої колонки з виключкою вправо.

 

8. Всі буквені позначення у формулах та рисунках, а також у тексті статті повинні бути однакові як за розміром, так і за гарнітурою. Допускаються виділення напівжирним шрифтом, курсивом та підкреслення за бажанням автора статті, але це повинні бути тільки варіації шрифту однієї гарнітури "Рeterburg", при цьому не допускається збільшення розміру шрифту.

Підписи під рисунками та назви таблиць виконувати курсивом з виключкою по центру.

Всі абревіатури та скорочення, за винятком загальноприйнятих, повинні бути розшифровані при першому використанні у тексті.

9. Необхідно точно вказувати джерело згадуваних у статті цитат, цифрових і фактичних даних. Посилання в тексті наводяться у квадратних дужках із вказуванням номеру позиції у списку літератури і сторінки. Наприклад, [5, с. 15].

10. Список використаної літератури подається наприкінці статті в алфавітному порядку згідно з бібліографічним Держстандартом. Він повинен складатися не менш ніж з 10 джерел.

11. Відомості про авторів статті повинні бути наведені за єдиним зразком у вказаному порядку: прізвище (прописними літерами), ім’я та по батькові (повністю); наукове звання; посада чи професія, місце роботи; наукові інтереси (обов’язково); телефон, E-mail.

12. Дата надходження статті до редакції (після тексту надрукованого матеріалу).

13. Ініціали та прізвище автора, назва статті та анотація, ключові слова російською та англійською мовами (гарнітура “Рeterburg”, розмір 10 пунктів, виключка по ширині).

Використання автоматичного перекладу наукового тексту (статті, анотації, ключових слів) не допускається. Переклад має бути належної якості.

Анотація до наукової статті має виконувати функцію незалежного від самої статті джерела інформації. Вона дозволяє оцінити публікацію, визначити свою зацікавленість нею, зробити посилання та запит на повний текст тощо.

Тому анотація до наукової статті повинна відповідати таким вимогам:

–         інформативність (не містити загальних понять);

–         оригінальність (не бути “калькованим” послівним перекладом);

–         змістовність (відображати основний зміст статті та результати досліджень);

–         структурованість (відображати логіку викладення матеріалу в статті; повторювати структури статті – вступ, мета та завдання, методи, результати, висновки);

–         мовна грамотність;

–         компактність (обсяг анотації повинен становити не менше 1000–1500 знаків, що відповідає 100–250 словам);

–         використання спеціальної англомовної термінології.

Приклад структурного поділу анотації: проблема, мета – 100 знаків; методика – 300 знаків; результати – 400 знаків; наукова новизна та практична значущість – 200 знаків.

Звертаємо увагу на те, що використання історичних довідок та опис раніш опублікованих видань в анотаціях є неприпустимим. Відомості, що містяться в заголовку статті, не повинні повторюватися у її тексті.

 

Відсутність будь-якого з пунктів переліку, зазначеного вище; рецензії; невідповідність вимогам до оформлення; наявність орфографічних, граматичних, стилістичних помилок; автоматичний переклад елементів матеріалу є підставою для відмови в прийнятті статті.

 

Автор несе відповідальність за додержання вимог чинного законодавства при підготовці матеріалів, у тому числі норм авторського права та достовірність наведених фактичних даних (цитат, посилань, імен, назв тощо).

 

Автор дає згоду на те, що пряме чи опосередковане використання ЖДТУ поданих матеріалів здійснюється без виплати авторської винагороди, а також відмовляється від права на одержання грошової суми від продажу примірників журналу.

 

 

Положення про конфіденційність

Процедура рецензування є анонімною як для автора, так і для рецензента. Її здійснюють два рецензенти незалежно один від одного. Як рецензент виступає член редакційної колегії фахового видання та сторонній висококваліфікований фахівець, якій має глибокі знання за певним науковим напрямом та необхідний досвід роботи.

 

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.