(1)
–†iatysotska S. .; Mulyk, V. .; Huba, A. .; Dolgopolova, N. .; Yefremenko, A. .; Zhernovnikova, Y. . Study of the Psychomotor Abilities of Athletes in Cyclic Sports, Martial Arts and Esports. SHSS 2023, 27, 19-25.