Про журнал

Галузь та проблематика

01 - Освіта/Педагогіка.

Містить наступні розділи: ВИЩА  ШКОЛА; ІСТОРІЯ  ПЕДАГОГІКИ; ЗАГАЛЬНА ШКОЛА; ПОЧАТКОВА  ШКОЛА; ВИХОВАННЯ; ДОШКІЛЬНЕ ВИХОВАННЯ; ПСИХОЛОГІЯ; СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА; ДЕФЕКТОЛОГІЯ.

Процес рецензування

Редколегія здійснює подвійне сліпе рецензування статей, що готуються до опублікування.

Періодичність публікації

Періодичність видання – 2 разів на рік.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Історія журналу

Історія започаткування збірника наукових праць «Гуманізація навчально-виховного процесу» розпочинається з вересня 1996 р., коли було прийнято рішення та надана можливість педагогічній спільноті України та зарубіжжя друкувати праці за результатами проведення науково-дослідних робіт. Кроком у здійсненні цієї задачі було видання першого випуску 02.10.96 р. тиражем 500 примірників.
До редколегії увійшли:
Легенький Г.І. – доктор педагогічних наук, професор (відповідальний редактор);
Внукова І.П. – кандидат педагогічних наук, доцент (заступник відповідального редактора);
Капацина В.І. – кандидат педагогічних наук, доцент;
Сипченко В.І. – кандидат педагогічних наук, доцент.
Рецензенти:
Харченко С.Я. – доктор педагогічних наук, професор Луганського педінституту;
Перепелиця В.П. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки Бердянського державного педінституту.
Прикрасили перше видання наукові статті професорів: Глущенка А.Г., Леченького Г.І., Ахметзянової Л.М. (у співавторстві).
У різні роки на вимогу часу склад редколегії частково змінювався.
З другого випуску Постановою президії ВАК України № 2/7 від 11 вересня 1997 р. наукове видання затверджено фаховим із педагогічних наук, у якому можуть публікуватися результати наукових робіт на здобуття наукового степеня доктора і кандидата наук.
Збірник користується повагою і попитом серед освітян України, Азербайджану, Польщі, Болгарії та інших держав. На його сторінках друкуються відомі вчені, молоді науковці, здобувачі, педагоги освітніх закладів.
Більшість наукових праць була присвячена питанням гуманізації навчально-виховного процесу в дошкільних закладах, загальноосвітній, професійній і вищій школі, історії педагогіки з прикладних і теоретичних досліджень.
Обов’язкові примірники після виходу видання надаються до галузевих бібліотек. Електронні версії збірників представлено на сайті ДДПУ «Донбаський державний педагогічний університет» та розміщено на інтернет-версії НБУ ім. В.І. Вернадського, Наукової періодики України.
З 1996 р. по 2014 р. періодичне видання виходило регулярно 4 рази на рік, а з 2015 р. – 6. Збірник неоднарозово проходив перезатвердження Міністерством освіти і науки України (10.02.2010 р., 13.07.2015 р.).
У 30.03.2016 р. державною науковою установою «Книжкова палата України імені Івана Федорова» збірник перевірено на предмет відповідності державним стандартам.
За 23 роки існування фахового видання надруковано 98 випусків, 15 спецвипусків.
У збірнику було опубліковано матеріали наступних конференцій:
1. Міжнародна науково-практична конференція «Гуманізація навчально-виховного процесу у вищій школі» (27–29 вересня 1999 р., м. Слов’янськ).
2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Підготовка вчителя в сучасних умовах» (3–5 листопада 2003 р., м. Слов’янськ).
3. Науково-практична конференція присвячена 10-річчю кафедри валеології СДПУ «Валеологічна культура особистості – джерело здоров’я» (19–21 жовтня 2006 р., м. Слов’янськ).
4. Всеукраїнська науково-практична конференція «Реалізація принципу наступності дошкільної та початкової ланок у контексті суб’єктної парадигми освіти» (17–18 травня 2007 р., м. Слов’янськ).
5. XIV Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: виховання громадянина» (27–28 вересня 2007 р., м. Слов’янськ).
6. ІІ, IV міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Стан здоров’я: медичні і психолого-педагогічні аспекти» (12–20 квітня 2010 р., 2012 р.,Слов’янськ (Україна) – Чита (Росія)).
7. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний та соціальний супровід дитини дошкільного віку» (22–23 квітня 2010 р., м. Слов’янськ);
8. V, VI, VIІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном» (28–29 жовтня 2010 р., 2011 р., 26–27 жовтня 2012 р., м. Горлівка).
9. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми підготовки фахівців у вищій школі» (22-23 березня 2012 р.,м. Слов’янськ).
10. Всеукраїнська конференція, присвячена 55-річному ювілею факультету підготовки вчителів початкових класів, 75-річному ювілею ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» «Інформаційно-комунікаційні технології у формуванні фахових компетентностей учителів початкових класів: реалії та перспективи» (12–13 листопада 2014 р., м. Слов’янськ).
11. Всеукраїнська науково-практична конференція «Підготовка майбутнього вчителя в сучасних умовах» (01-02 жовтня 2014 р., Слов’янськ).
12. Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективні напрямки сучасної науки і освіти» (22-24 квітня 2015 р., Слов’янськ).
13. Всеукраїнська інтернет-конференція «Підготовка вчителя в сучасних умовах» (16 квітня 2015 р., Слов’янськ).
14. Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективні напрямки сучасної науки і освіти» (22-24 квітня 2015 р., Слов’янськ).
15. III Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічний і соціальний супровід дитинства в освітньому просторі: проблеми та перспективи» (27 травня 2015 р., Слов’янськ).
16. Всеукраїнська онлайн-конференція «Актуальні проблеми педагогіки вищої школи» (18 червня 2015 р., Слов’янськ).
17. Всеукраїнська науково-практична конференція «Дитяча гра та іграшка у просторі культури» (17-18квітня 2019 р., Київ–Переявлав-Хмельницький).
На початку 2019 р., виконуючи наказ МОН України № 32 від 15.01.2018 р., було оновлено редколегію.
Статті проходять зовнішнє і внутрішнє сліпе рецензування.
Отже, фаховий збірник наукових праць із педагогічних наук «Гуманізація навчально-виховного процесу» працює над розширенням проблематики, обговоренням актуальних та гострих питань у сфері освіти в Україні, підвищенням якості публікацій, залученням до досліджень широкого кола провідних вітчизняних та зарубіжних філософів, психологів, педагогів-науковців й освітян-практиків.

Наказом МОН від 29.06.2021 р. № 735 збірник наукових праць «Гуманізація навчально-виховного процесу» включено до переліку наукових фахових видань України в галузі «Педагогічні науки» в категорії «Б» (спеціальності – 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017).