https://journals.uran.ua/index.php/2227-6246/issue/feed Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології" 2024-04-30T00:04:49+03:00 Onufriieva Liana kpnu_lab_ps@ukr.net Open Journal Systems <p>Збірник наукових праць «Проблеми сучасної психології» Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України включено до Переліку наукових фахових видань України, Категорія «Б», психологічні спеціальності – 053 відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 р. №1643 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 16 грудня 2019 року та внесення змін до наказів Міністерства освіти і науки України».</p> <p><strong>Видавець:</strong></p> <p>Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України</p> <p><strong>Періодичність:</strong> двічі на рік.</p> <p><strong>ISSN друкованої версії</strong> 2227-6246</p> <p><strong>ISSN онлайнової версії</strong> 2663-6956</p> https://journals.uran.ua/index.php/2227-6246/article/view/302987 Психологічні шляхи формування підлітка як суб’єкта пізнавальної діяльності 2024-04-30T00:04:49+03:00 Наталія Терновик nato4ka66@ukr.net Алла Сімко 7kort@ukr.net <p><strong>Мета дослідження </strong>– показати психологічні шляхи формування підлітка як суб’єкта пізнавальної діяльності завдяки проведенню констатувального дослідження в закладах середньої освіти.</p> <p><strong>Методи дослідження. </strong>Для розв’язання поставлених у роботі завдань використовувалися такі теоретичні методи дослідження: категоріальний, структурно-функціональний, аналіз, систематизація, моделювання, узагальнення. Експериментальним методом є метод організації емпіричного дослідження.</p> <p><strong>Результати дослідження. </strong>Показано, що ефективне розв’язання проблеми суб’єктної активності особистості має бути пов’язаним із вирішенням питання про те, що насправді є джерелом пізнавальної діяльності. Отже, зовнішній сенс залежить від внутрішнього не тільки в тому плані, що будь-який зовнішній вплив реалізується лише через внутрішній смисл, але й внутрішній смисл має своє безпосереднє джерело активності і розвитку. Аналізуючи передсуб’єктні, в тому числі і генотипні впливи, в яких спресовано біологічні і соціальні передумови розвитку, ми вважаємо, що необхідно враховувати спонтанність у розвиткові суб’єкта. Слід враховувати парадигму суб’єктної активності особистості, становлення якої виявляється в поступовій зміні співвідношення між «Зовнішнім» і «Внутрішнім»: від переважальної спрямованості «Зовнішнє» через «Внутрішнє» до все більшого домінування тенденції «Внутрішнє» через «Зовнішнє».</p> <p><strong>Висновки. </strong>Враховуючи те, що становлення суб’єкта відбувається під впливом зовнішніх, природніх впливів, а також з урахуванням знань, вмінь і навичок особистості, набутих у процесі навчання і виховання, і, нарешті, з огляду на вимоги суспільства, ми можемо запропонувати наступну структуру пізнавальної діяльності суб’єкта. Змістом суб’єктної активності є ієрархія цілей, так чи інакше представлених у свідомості людини, та сформований суб’єктний досвід людини. Формою суб’єктності є, в свою чергу, усвідомлене саморегулювання діяльності і поведінки людини. Здійснення суб’єктної активності визначається взаємодією сформованих умінь саморегулювання і компонентів суб’єктного досвіду. Такими компонентами постають: 1) ціннісний досвід (пов’язаний із формуванням інтересів, етичних норм, ідеалів, переконань); 2) досвід рефлексії; 3) досвід актуалізації пізнавальної діяльності; 4) операціональний досвід; 5) досвід співпраці.</p> 2024-04-25T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2024 Терновик Наталія, Сімко Алла https://journals.uran.ua/index.php/2227-6246/article/view/302986 Мотивація особистісного самоконструювання персоналу 2024-04-29T23:53:17+03:00 Тамара Соломка mega.solomka@ukr.net <p><strong>Метою </strong>нашого дослідження є аналіз явищ і особливостей мотивації як психологічного феномену щодо здійснення конструктивізму у «стосунках» персоналу та організації, коли ініціатива взаємодії належить людині як суб’єкту самотворення і виробничої діяльності.</p> <p><strong>Методи дослідження: </strong>за допомогою методів аналізу, синтезу і співставлення виділено явища кар’єри у взаємозв’язку самопроєктування та управління нею на індивідуальному та організаційному рівнях, що стимулює позитивне особисте середовище взаємодії, сприяє активній поведінці у застосуванні позитивних ресурсів особистості. Категоріальним та структурно-функціональним методами виділено одиниці аналізу мотиваційних структур у вияві конфліктогенів-напруг особистісно-конструктивного і комунікативного характеру. Методи систематизації та узагальнення; метод моделювання.</p> <p><strong>Результати дослідження. </strong>Визначено конгруентність благополуччя та особистісного самоконструювання персоналу організації у контексті мотивації до більш якісної та ефективної організаційної діяльності з одного боку та рух у напрямку власного благополуччя з іншого. Детально розглянуто практичні можливості мотивації самопідкріплення, саморегуляції, самоефективності, а також ефективність застосування комплексної теорії мотивації. Ключовою проблемою мотивації в процесі особистісного самоконструювання персоналу визначено взаємозалежні сформовані ціннісні орієнтації стосовно професії і бачення особистісного смислу діяльності, що відповідає глибинним особистісним смислам.</p> <p><strong>Висновки. </strong>Доведено специфічний епістемологічний контекст соціального конструкціонізму у мотиваційній парадигмі особистісного самоконструювання персоналу, в основі якого цілісність, контекстність та превентивність. Модель позитивної психології PERMA є важливим інструментом стосовно концептів мотивації самоконструювання персоналу. Локальні структуроутворюючі характеристики особистісного самоконструювання персоналу організацій у мотиваційному вимірі становлять поведінкові можливості працівників, реалізовані у визнанні досягнень, позитивному зворотному зв’язку, який ініціює суб’єкт самоконструювання.</p> 2024-04-25T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2024 Соломка Тамара https://journals.uran.ua/index.php/2227-6246/article/view/302984 Шкала «Умотивованість»: емпірична характеристика феномену і презентація методики 2024-04-29T23:42:08+03:00 Олена Штепа Olena.Shtepa@lnu.edu.ua <p><strong>Мета </strong>дослідження полягає у встановленні емпіричних дескрипторів стану умотивованості.</p> <p><strong>Методи. </strong>Дослідження реалізовано за моделлю Нельсона, яка передбачає змогу визначення сутності проблеми за наявних умов. В емпіричному дослідженні було застосовано такі методики, як опитувальник структури мотивації, шкала екзистенційної здійсненності Ленге і Орглера, опитувальник мотиваційних цінностей Шварца, методика Психологічний капітал Лутанса, опитувальник психологічного благополуччя Ріфф, опитувальник життєвих завдань особистості (лабораторія соціальної психології особистості проф. Титаренко), опитувальник резервної мотивації Штепа, опитувальник психологічної ресурсності Штепа, методика осмисленості життя (адаптаційна версія опитувальника Крамбо і Махоліка), опитувальник життєстійкості Мадді. Застосовано такі методи математико- статистичного аналізу: багатофакторнй, кластерний, кореляційний, порівняльний, класифікаційний аналіз.</p> <p><strong>Результати дослідження </strong>полягають у з’ясуванні розуміння співвідношення власних сил і труднощів, виконання завдання докладанням саме власних зусиль, зацікавленість процесом виконання завдання, бажання виконувати завдання, натхненність власним досвідом успіху, уміння робити аналітичні висновки з власного досвіду невдач, опірність до стресів під час виконання завдання, ініціативність у постановці завдання, прагнення отримувати і надавати інформативний зворотній зв’язок під час виконання і завершення завдання, готовність набувати нових знань і умінь для виконання завдання, чуття покликання за постановки та виконання завдання. Cronbach alpha для тверджень шкали Умотивованість є у межах 0,91– 0,92. Значення інтеркореляцій показників умотивованості становить 0,30–0,78 (p &lt; ,001). Класифікаційний аналіз показав, що низький, середній, високий рівні умотивованості коректно визначено на 90%, 100%, 100% відповідно. Структура умотивованості є двофакторною, кумулятивно-багатофакторний аналіз пояснив 59% дисперсії даних у групі. Вищий рівень умотивованості характеризується її процесуальними, динамічними показниками. Метод k-середніх показав коректність виокремлення двох типів умотивованості – низький і високий; тип умотивованості визначається її динамічними показниками.</p> <p><strong>Висновки: </strong>умотивованість нами схарактеризовано як динамічний мотиваційний стан екзистенційного дискурсу, що актуалізується відносно певної життєвої задачі, виявляється у здатності особистості співвіднести в діалогічній взаємодії власні ресурси з викликами життєвих умов і проживається нею, як натхнення.</p> 2024-04-25T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2024 Штепа Олена https://journals.uran.ua/index.php/2227-6246/article/view/302983 Емпіричне дослідження професійної творчості керівника закладу освіти 2024-04-29T23:31:30+03:00 Олександр Набочук nab_ol@ukr.net <p><strong>Метою статті </strong>є розкриття поняття «професійної творчості» та «творчості у процесі професійної діяльності» на теоретичному рівні; організація експериментального дослідження та аналіз його результатів; опис процесів, що спричиняють творче переосмислення стереотипів – смислотворення – та зміни всього життєвого процесу – життєтворення; висвітлення результатів емпіричних досліджень професійної творчості керівника закладу освіти.</p> <p><strong>Методи дослідження. </strong>Для розв’язання поставлених у роботі завдань використовувалися такі теоретичні методи дослідження: категоріальний, структурно-функціональний, аналіз, систематизація, моделювання, узагальнення. Експериментальним методом є метод організації емпіричного дослідження.</p> <p><strong>Результати дослідження. </strong>Доведено, якщо у професійній діяльності відсутнім є особистісний смисл, заради якого здійснюватиметься професійна діяльність, і вираженою буде лише предметна спрямованість цієї діяльності, то така діяльність не набуде форм творчої діяльності, вона не відображуватиме власне духовний пошук і значущу для людини роботу над собою. Внутрішні предметні детермінанти, об’єктна спрямованість професійної діяльності дозволяє керівникові знаходити власне свій особистісний сенс, і тільки тоді, коли керівник чітко усвідомлюватиме, заради чого він буде здійснювати творчу діяльність, визначеними стануть її цілі і цінності. Тільки у випадку, коли процес професійної творчості набуватиме для керівника особистісно значущого сенсу, цю діяльність можна розглядати в творчому аспекті, в парадигмі набуття керівником особистісних сенсів і становлення своєї творчої індивідуальності. Отже, професійна творчість керівника визначається як усвідомлений, цілеспрямований, активний процес унікальної у своєму роді діяльності, спрямованої на пошук нового за задумом, самостійного, інноваційного й оригінального способу управління діяльністю підлеглих з метою високоефективного творчого розв’язання управлінських завдань, проблем та задач.</p> <p><strong>Висновки. </strong>Доведено, що результатами професійної творчості є: нове розуміння предмету діяльності – створення нових ідей, програм, концепцій, проєктів, парадигм, зорієнтованих на отримання принципово нових результатів, які дозволяють залучити до творчої співпраці значно ширше суспільне співтовариство; виникнення нових способів здійснення професійної діяльності, невідомих до цього часу технологій, алгоритмів діяльності тощо. Професійна творчість керівника супроводжується постійним особистісним розвитком – потребою в нових, оригінальних, нестандартних та унікальних ідеях.</p> 2024-04-25T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2024 Набочук Олександр https://journals.uran.ua/index.php/2227-6246/article/view/302981 Психологічні функції соціокультурної компетентності 2024-04-29T23:15:42+03:00 Наталія Михальчук natasha1273@ukr.net Ірина Коваль iryna-koval@ukr.net <p><strong>Мета дослідження </strong>– показати психологічні функції соціокультурної компетентності; представити культурний контекст, який впливає на розвиток соціокультурної компетентності студентів.</p> <p>М<strong>етоди дослідження. </strong>Для розв’язання поставлених завдань використовувалися такі теоретичні методи дослідження: категоріальний, структурно-функціональний, аналіз, систематизація, моделювання, узагальнення. Експериментальним методом є метод організації емпіричного дослідження.</p> <p><strong>Результати дослідження. </strong>Запропоновано соціокультурний підхід у процесі навчання студентів у вищій школі. Доведено, що основною функцією соціокультурної компетентності є культурологічна, за допомогою якої постає можливим актуалізувати знання, вміння і навички студентів на рівні носія іноземної мови. Засобом формування соціокультурної компетентності постає використання викладачем культурно-історичних тем, причому рідна культура зовсім не нівелюється та не ігнорується, а відбувається одночасне вивчення культурних особливостей рідного народу та народу, мова якого вивчається. Доведено, що соціокультурна компетентність студента факультету іноземної філології сприятиме набуттю ним міждисциплінарної інтегрованої філологічної освіти з метою збагачення білінгвальної компетентності. Це, в свою чергу, фасилітуватиме виконання студентом ролі суб’єкта діалогу культур та культурного посередника в процесі міжкультурного спілкування.</p> <p><strong>Висновки. </strong>Показано, що з позицій соціокультурного підходу соціокультурна компетентність розуміється як функціонально зумовлена комунікативна взаємодія людей, що постають носіями різних культурних спільнот та відносяться до різних геополітичних, континентальних, релігійних, регіональних, національних та етнічних груп, а також окремих соціальних субкультур. Партнери по спілкуванню, зазвичай, вирізняються один від одного ціннісно-орієнтаційним світосприйняттям, стилем життя, моделями мовленнєвого та немовленнєвого спілкування. Для здійснення продуктивного міжкультурного спілкування студент має бути медіатором культур, під яким ми розуміємо особистість із високим рівнем соціокультурної компетентності, яка є обізнаною в особливостях різних культур та відмінностях їхньої взаємодії. Міжкультурна компетентність дозволяє особистості студента вийти за межі своєї рідної культури та отримати якості медіатора культур, не втрачаючи при цьому культурної ідентичності.</p> 2024-04-25T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2024 Михальчук Наталія, Коваль Ірина https://journals.uran.ua/index.php/2227-6246/article/view/302980 Задачі з вимогою «довести» як тренінг творчого математичного мислення 2024-04-29T23:07:09+03:00 Лідія Мойсеєнко Lmoyseyenko@i.ua Любов Шегда shegda.luba@gmail.com <p>За результатами аналізу досліджень творчого математичного мислення констатовано, що пошуковий математичний процес – це процес постановки та розв’язання математичної задачі. З’ясовано, що запитання активізують мисленнєві дії і тих, хто їх ставить, і тих, хто на них відповідає. Підкреслено, що процес розв’язання творчої задачі визначається продуктивністю функціонування алгоритмічних та евристичних прийомів, які можна і потрібно формувати. Вони повинні сприяти продукуванню різноманітних ідей, їх якісному обстеженню і селекціонуванню.</p> <p><strong>Мета дослідження: </strong>проаналізувати потенційні можливості досвіду розв’язування задач із вимогою «довести» з активним застосуванням причинно-наслідкових запитань для активізації творчого математичного мислення. Для цього було використано <strong>метод </strong>аналізу пошукових дій студентів упродовж розв’язування творчих математичних задач.</p> <p><strong>Результати дослідження. </strong>Встановлено, що застосування широкого спектру запитань у процесі розв’язування творчих математичних задач на доведення активізує мисленнєві складові: розуміння задачі, прогнозування ідей розв’язування, апробація мисленнєвих результатів, які стають більш взаємодоповнювальними. З’ясовано, що спеціальні запитання забезпечували актуалізацію наявних знань, досвіду та навичок, потік асоціацій, фантазії, що сприяє поглибленню розуміння смислу математичної задачі. Констатовано, що прогнозувальні мисленнєві дії, які під впливом спеціальних запитань породжують якісну провідну ідею розв’язування задачі, сприяють наповненню її змістом через активне мисленнєве видозмінення структурних елементів, виникнення мисленнєвих новоутворень. Доведено можливість формування навиків критичного ставлення до різного роду мисленнєвих знахідок за допомогою їх апробації спеціальними запитаннями. Це стає основою побудови чіткого логічного ланцюга міркувань від того, що дано, до того, що необхідно довести у задачах на доведення.</p> <p><strong>Висновки. </strong>Розв’язування математичних задач на доведення з активним застосуванням причинно-наслідкових запитань активізує творче математичне мислення.</p> 2024-04-25T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2024 Мойсеєнко Лідія, Шегда Любов https://journals.uran.ua/index.php/2227-6246/article/view/302979 Динаміка ефективності надання мультидисциплінарної реабілітаційної допомоги потерпілим із ушкодженнями хребта 2024-04-29T22:56:59+03:00 Юрій Лукашенко Lukashenko0929@gmail.com <p>Ступінь ураження хребта є нині загрозою для здоров’я і стану оптимального функціонування організму людини в постравматичний період. Урахування особливостей механізму психогенних розладів в умовах повномасштабного російського вторгнення сприяє готовності фахівця до стресу й конфліктних ситуацій у реабілітаційний період роботи з потерпілими.</p> <p><strong>Метою </strong>статті є обґрунтування динаміки ефективності надання мультидисциплінарної реабілітаційної допомоги потерпілим із ушкодженнями хребта. Психокорекція має містити перелік тренувальних вправ, орієнтованих на розвиток самопізнання, підвищення психологічної культури, вдосконалення рефлексивних характеристик особистості, самоактуалізацію та передбачатиме оволодіння навичками довільної психофізичної саморегуляції стану.</p> <p><strong>Методи дослідження. </strong>Серед психодіагностичних методик використано такі: опитувальник «Зміна якості життя у зв’язку із захворюванням », методику визначення інтенсивності больового синдрому за візуально-аналоговою шкалою болю (ВАШ) та Міннесо́тський багатопро́фільний особи́стісний опи́тувальник (ММРІ-2) для оцінки психологічного статусу особистості. Характеристику рухової діяльності визначали згідно показників динаміки індексу ходи Хаузера, який визначає мобільність потерпілого та його здатність до вільного пересування і потребу в допоміжних підтримуючих засобах.</p> <p><strong>Результати дослідження. </strong>У досліджуваних із ушкодженням хребта під час госпіталізації та психокорекції в динаміці покращилися зміни щодо стану ходи за індексом Хаузера (сили м’язів) від 3,18±0,13 бала в середньому по групі до 4,9±0,63 після травми. Це свідчить про те, що через 10-12 міс. лікування усі досліджувані пересувалися без допомоги інших супровідних, деякі з яких – цілком самостійно, в межах та за межами житла щодо подолання порогів і невисоких бордюрів. Покращилася рухова активність і хода; спостерігалося помітне зниження інтенсивності болю, прояви тривоги та депресії.</p> 2024-04-25T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2024 Лукашенко Юрій https://journals.uran.ua/index.php/2227-6246/article/view/302977 Психологія адаптивних і дезадаптивних взаємостосунків батьків та дітей старшого шкільного віку 2024-04-29T22:49:34+03:00 Лариса Ляшенко larisavd04@gmail.com <p><strong>Мета статті: </strong>вивчити поняття «адаптивні взаємостосунки батьків та дітей старшого шкільного віку»; описати Гуманістичну Концепцію адаптивних взаємостосунків між дитиною та батьками; представити Психоаналітичну Модель сімейної адаптивної освіти, Транзакційну та Біхевіористську Моделі адаптивної освіти особистості; описати результати пілотного експерименту з метою пояснити реалізацію старшокласниками ознак агресивності в деструктивній дезадаптивній поведінці.</p> <p><strong>Методи дослідження. </strong>Для розв’язання поставлених у статті завдань було використано такі теоретичні методи дослідження: категоріальний метод, структурно-функціональний метод, методи аналізу, систематизації, моделювання, узагальнення. Емпіричним методом було пілотне дослідження.</p> <p><strong>Результати дослідження. </strong>Нами доведено, що соціально-економічний фактор життєдіяльності сім’ї (якість життя, статус, житлові умови, грошові доходи, соціальний статус, рівень освіти батьків) не надає прямого впливу на прояви агресивності у дітей, однак неблагополучне життя старшокласників може мотивувати агресію батьків щодо дітей, викликаючи у них дзеркальну відповідь.</p> <p><strong>Висновки. </strong>Доведено, що у типології сучасної сім’ї як основні фактори, пов’язані з проявами деструктивної агресивності у дітей, постають впливи соціально-неблагополучного мікросередовища сім’ї, що визначають її прояви, і профілі батьківського ставлення в її парадигмі. Вплив соціально-економічних особливостей сім’ї, її структури, складу та чисельності, проблем, пов’язаних зі станом здоров’я її членів, культури їх спілкування, має неабияке значення у проявах ненормативної агресивності у дітей. Показано, що більшою мірою ці прояви опосередковані суто психологічними параметрами життєдіяльності сім’ї, профілем батьківського ставлення до дітей старшого шкільного віку.</p> 2024-04-25T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2024 Ляшенко Лариса https://journals.uran.ua/index.php/2227-6246/article/view/302975 Функції фасилітативної взаємодії як предиктор розвитку м’яких навичок учнів 2024-04-29T22:28:54+03:00 Наталія Хупавцева natalahupavceva@gmail.com Руслан Сімко 7kort@ukr.net <p><strong>Метою </strong>нашого дослідження є показати зміст фасилітативної взаємодії; представити функції фасилітативної взаємодії; описати авторські експериментальні дослідження, проведені в закладах середньої освіти України, і описати функції фасилітативної взаємодії як предиктора розвитку м’яких навичок учнів.</p> <p><strong>Методи дослідження. </strong>Для розв’язання поставлених завдань використовувалися такі теоретичні методи дослідження: категоріальний, структурно-функціональний, аналіз, систематизація, моделювання, узагальнення. Також у дослідженні використано емпіричні методи, такі як пілотне дослідження.</p> <p><strong>Результати дослідження. </strong>Виходячи з результатів емпіричного дослідження, до основних функцій фасилітації відносимо такі: функцію стимулювання; функцію актуалізації; функцію формування суверенності особистості школяра; функцію управління освітнім процесом; функцію інтерактивної взаємодії; функцію створення творчого освітнього середовища.</p> <p><strong>Висновки. </strong>Емпірично доведено, що функції фасилітативної взаємодії в педагогічному процесі сучасних закладів середньої освіти є реальними предикторами розвитку в учнів м’яких навичок, таких як: навчальні досягнення, Я-концепція, ставлення до школи, креативність, конформність, допитливість, тривожність, локус контроль, співпраця, визнання цінності, прийняття, довіра, можливість створювати середовище, здатність брати участь у творчих видах діяльності, експресивність, природність, емпатійне слухання, здатність створювати вільну атмосферу, самоініціатива, особистісне зростання. Також нами запропоновано три групи м’яких навичок для актуалізації емоційного компоненту навчання, які ми назвали фасилітативними м’якими навичками: емпатія, повага, щирість.</p> 2024-04-25T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2024 Хупавцева Наталія, Сімко Руслан https://journals.uran.ua/index.php/2227-6246/article/view/302974 Психосемантика видів бойового стресу учасників бойових дій 2024-04-29T21:59:10+03:00 Євген Харченко kharchenko.yevh@gmail.com Ліана Онуфрієва onufriieva@kpnu.edu.ua <p>Метою статті є ознайомлення з психосемантикою видів військового стресу учасників бойових дій: мається на увазі хронічний постійний (або тривалий) стрес та гострий ситуативний стрес учасників бойових дій з посттравматичним стресовим розладом.<br>Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань використано такі теоретичні методи дослідження: категоріальний, структурно-функціональний, аналіз, систематизація, моделювання, узагальнення. Експериментальним методом є метод організації емпіричного дослідження.<br>Результати дослідження. Доведено, що у комбатантів діагностувалася високою мірою виражена варіативність виникнення та розвитку хворобливого емоційного стану. На її першій стадії відбувалося накопичення емоційної напруги, яка в силу взаємодії певних особистісних особливостей і ситуативних впливів не знаходила належного адекватного відреагування з боку військовослужбовця. Показано, що розлади психічної діяльності військовослужбовця великою мірою пов’язані з переживаннями, що травмують психіку військового і, яке зумовлене бойовими передумовами, однак ступінь останніх великою мірою залежить від сукупності реакції на чинник переживань всього підрозділу. Доведено, що колективна співпраця здійснює неабиякий вплив на дисципліну і організованість військових підрозділів.<br>Висновки. Посттравматичні стресові розлади виникають у комбатантів як відстрочена чи достатньою мірою лонгітюдна реакція на психотравмувальну стресову подію або ситуацію виключно загрозливого чи смертельного характеру (бойові дії, спостереження за насильницькою смертю інших, роль жертви катувань, перебування у полоні та ін.). Доведено, що за своєю суттю посттравматичний стресовий розлад є так званою відповідною реакцією психіки військовослужбовця на досить таки потужні емоційні подразники, стресової ситуації, які відбуваються.</p> 2024-04-25T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2024 Харченко Євген, Онуфрієва Ліана https://journals.uran.ua/index.php/2227-6246/article/view/302973 Психологія становлення адаптивних взаємостосунків батьків та дітей старшого шкільного віку з інтелектуальними розладами в українському суспільстві в умовах військових дій 2024-04-29T21:49:24+03:00 Наталія Харченко kharchenko.nataliia.v@gmail.com <p><strong>Мета статті: </strong>дослідити психологічні характеристики взаємостосунків батьків та дітей в сім’ї за умови, якщо дитина має певні інтелектуальні розлади.</p> <p><strong>Методи дослідження. </strong>Для розв’язання поставлених у статті завдань було використано такі теоретичні методи дослідження: категоріальний метод, структурно-функціональний метод, методи аналізу, систематизації, моделювання, узагальнення. Емпіричним методом було пілотне дослідження.</p> <p><strong>Результати дослідження. </strong>Показано, що такі особистісні особливості як агресія, інфантилізм, сором’язливість (як результат дезадаптивних сімейних взаємовідносин дитини з близькими людьми), на нашу думку, можна віднести до трьох рівнів дитячо-батьківських взаємостосунків: I рівень – відносини батьків із дитиною характеризуються як пасивно- відгороджувальний, діти перебувають у стані прихованого конфлікту, спостерігається відсутність можливості встановлення емоційної близькості; II рівень – у сім’ї спостерігається атмосфера емоційної неприйнятності. Діти переймають цей стиль поведінки і діяльності та ставляться до батьків «дзеркально» – активно-відгороджувальний стиль. Старшокласники впевнені, що їхні прохання та бажання не будуть задоволені ні матір’ю, ні батьком. На звинувачення діти, зазвичай, відповідають агресією, в більшості ситуацій не вміють стримувати емоційних реакцій, у поведінці переважає збудливість, конфліктність, агресивність. III рівень – характеристики сім’ї співпадають із другим рівнем, але ці старшокласники відзначаються слабкою нервовою системою, в результаті чого у них виникають фізіологічні порушення, такі як тик, енурез, заїкуватість. Зазвичай, така дитина є покірною, але не є виключеними спалахи агресії щодо батьків та однолітків.</p> <p><strong>Висновки. </strong>Показано, що крайнім варіантом порушень адаптивних сімейних взаємостосунків є «материнська депривація». Цей стан характеризується важким психологічним дискомфортом дитини, виникає в умовах постійної відсутності матері або різкого неприйняття її точки зору. Як в теоретичних, так і в експериментальних дослідженнях, присвячених впливові сімейної ситуації з формування тенденцій поведінки й особистісних рис школярів старшого шкільного віку, у дітей з віком відзначається величезна роль матері. Доведено, що за відсутності матері, чи ситуації, коли дитина бачила матір вкрай рідко, старшокласник відчуває емоційний дискомфорт, частіше плаче, проявляє упертість, агресивність і конфліктність</p> 2024-04-25T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2024 Харченко Наталія https://journals.uran.ua/index.php/2227-6246/article/view/302972 Теоретичні основи формування образу світу майбутнього перекладача 2024-04-29T21:43:08+03:00 Ернест Івашкевич ivashkevych.ee@gmail.com <p><strong>Мета дослідження </strong>– розкрити теоретичні основи формування образу світу майбутнього перекладача; описати наукові підходи щодо дослідження образу світу особистості майбутнього перекладача; показати психологічне розуміння образу світу його особистості, пов’язаного з поняттями розвитку, діяльності та особистісного зростання; оцінити сформованість мотиваційної сфери здобувачів вищої освіти у парадигмі образу світу особистості майбутнього перекладача.</p> <p><strong>Методи дослідження. </strong>Для розв’язання поставлених завдань використовувалися такі теоретичні методи дослідження: категоріальний, структурно-функціональний, аналіз, систематизація, моделювання, узагальнення. Метод констатувального дослідження використовувався у якості емпіричного дослідження.</p> <p><strong>Результати дослідження. </strong>Доведено, що такі мотиви, як «бажання працювати з іноземцями або за кордоном без перекладача», «покращити своє матеріальне становище завдяки знанню іноземної мови» продиктовані, передусім, соціальними змінами в нашому житті, підвищенням авторитету іноземної мови серед інших дисциплін завдяки розширенню міжнародних зв’язків. Здобувачі вищої освіти з хорошою мовною підготовкою оцінюють вище утилітарні мотиви. Вищий рівень знань з іноземної мови дає їм більшу впевненість у цих цілях. Усі ці мотиви формуються завдяки становленню образу світу особистості майбутнього перекладача.</p> <p><strong>Висновки. </strong>Аналіз мотиваційної сфери здобувачів вищої освіти експериментальних та контрольних груп дозволив зробити висновок про те, що мотиви вивчення іноземної мови є досить різноманітними, проте всі вони високо оцінюються студентами. Здобувачі вищої освіти з достатньою мірою розвиненим образом світу особистості майбутнього перекладача мають прагнення та надії отримати нові та потрібні для їхньої професійної діяльності знання. Однак, вони ще не можуть повною мірою оцінити свої можливості, не маючи достатнього рівня знань та умінь здійснення перекладацької діяльності на фаховому рівні.</p> 2024-04-25T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2024 Івашкевич Ернест https://journals.uran.ua/index.php/2227-6246/article/view/302970 Співвідношення визначень загального та соціального інтелекту в емпіричному дослідженні педагогів закладів дошкільної освіти 2024-04-29T21:11:07+03:00 Едуард Івашкевич ivashkevych.e@gmail.com Олександр Гудима hyduma1979@ukr.net <p><strong>Мета статті: </strong>проаналізувати феноменологічний науковий підхід для характеристики загального інтелекту особистості; окреслити структуру інтелекту як базової загальної категорії, описати проблеми його походження з огляду на базову сутність включати в одне поняття «вічні», «планетарні» проблеми; описати вимірювальний (або тестологічний) науковий підхід для характеристики загального інтелекту людини; запропонувати характеристики теорії асоційованих систем; вивчити проблему загального та соціального інтелекту, проаналізувати співвідношення цих визначень на думку педагогів дошкільних закладів освіти.</p> <p><strong>Методи дослідження. </strong>Для розв’язання поставлених завдань використовувалися такі теоретичні методи дослідження: категоріальний, структурно-функціональний, аналіз, систематизація, моделювання, узагальнення. Також у своєму дослідженні ми використовували емпіричні методи, такі як констатувальне дослідження.</p> <p><strong>Результати дослідження. </strong>Доведено, що когнітивний напрямок щодо дослідження соціального пізнання значно збагатив психологію сутності та змісту соціального інтелекту, яка раніше розвивалася в психометричній традиції, а завдяки когнітивній психології фасилітувало актуалізацію понять соціальної репрезентації. Показано, що аналіз існуючих моделей репрезентацій соціального знання свідчить про те, що найбільшу увагу в історії когнітивної психології було приділено саме абстрактним репрезентаціям, а існуючі ментальні моделі (які стосуються як словесних, так і образних форматів презентації інформації) не піддавались систематичній перевірці. Крім того, функціонування зазначених моделей, як правило, відіграє провідну роль у такій галузі соціального пізнання як актуалізація процесів соціальної категоризації і стереотипного мислення, в галузі сприйняття психологічних рис, формування першого враження, розуміння суб’єктів міжособистісної взаємодії тощо. Така ситуація, разом з цим, задає перспективи проведення подальших емпіричних досліджень щодо становлення соціального інтелекту.</p> <p><strong>Висновки. </strong>Показано, що інтеле́кт (від лат. intellectus – відчуття, сприйняття, розуміння, поняття, розум) – якість психіки, що покладена в основу здатності адаптуватися до нових ситуацій, здатності до навчання на основі набутого особистісно значущого досвіду, розуміння і застосування як конкретних, так й абстрактних концепцій до використання своїх знань з метою здійснення впливів на навколишнє середовище та управління ним. Інтелект визначається як загальна здатність особистості до пізнання і розв’язання проблем, задач та завдань, яка об’єднує всі пізнавальні процеси, когніції людини: відчуття, сприйняття, пам’ять, уявлення, уяву і мислення.</p> 2024-04-25T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2024 Івашкевич Едуард, Гудима Олександр https://journals.uran.ua/index.php/2227-6246/article/view/302938 Пілотне дослідження адаптивних та дезадаптивних взаємостосунків батьків та дітей старшого шкільного віку 2024-04-29T14:50:23+03:00 Еліна Главінська elin.belka@gmail.com <p>Мета статті: показати адаптивні сімейні стосунки, на які має неабиякий вплив актуалізація статево-рольової ідентифікації; представити негативний сімейний досвід матері, який також впливає на дезадаптивні сімейні стосунки з дітьми; надати специфіку конфліктним стосункам у неповних сім’ях, показати, чим ці конфлікти значною мірою відрізняються від навіть на перший погляд схожих конфліктів у повних сім’ях; описати результати пілотного дослідження адаптивних і дезадаптивних стосунків між батьками та дітьми старшого віку.<br>Методи дослідження. Для розв’язання поставлених у статті завдань було використано такі теоретичні методи дослідження: категоріальний метод, структурно-функціональний метод, методи аналізу, систематизації, моделювання, узагальнення. Емпіричним методом було пілотне дослідження.<br>Результати дослідження. Доведено, що дезадаптивні сімейні взаємостосунки в психологічній літературі розглядаються, зокрема, в плані аналізу конфліктів дітей із дорослими. При цьому на першому плані постають конфлікти старшокласників із вчителями як зі значущими дорослими. Тобто, дезадаптивні сімейні взаємостосунки виникають у результаті непорозумінь старшокласників у шкільній взаємодії (в результаті неуспішності, непорозумінь із вчителями на ґрунті різних питань і проблем). При цьому дезадаптивні сімейні взаємостосунки аналізуються лише фрагментарно. Старшокласники завжди виявляють потребу бути повноцінними учасником взаємодії, а не простим свідком певних подій. Учні в старшому шкільному віці заявляють, що вони зайняті певними важливими справами, виконують самостійні вчинки, прагнуть висловлювати своє ставлення до подій, проте їхні батьки не завжди цілковито уявляють собі, наскільки адекватними або правильними є вчинки їхніх дітей.<br>Висновки. Ми виокремили потреби особистості старшокласників, характерні цьому віковому періодові, які ампліфікують адаптивні сімейні взаємостосунки, а саме: потреба самостійно виконувати різні види діяльності, отримувати від них задоволення; потреба експлікувати надзвичайно важливе значення своєї особистості по відношенню до інших; потреба у самовираженні, самопрезентації, яка актуалізує у старшокласників неабиякий інтерес і самоповагу, прагнення обґрунтувати свою думку, і щоб її почули, прагнення захиститися від агресії зі сторони інших, проте не просто мовчки погоджуватися із ситуацією, яка складається, а мати змогу заперечити, не погодитися, не прийняти її, тощо, а також не керуватися нею в подальших видах діяльності; потреба в мультикультурному, гармонійному спілкуванні з дорослими.</p> 2024-04-25T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2024 Главінська Еліна https://journals.uran.ua/index.php/2227-6246/article/view/302936 Конструкт «цінність здоров’я» як предиктор постгоспітального комплаєнсу в осіб, постраждалих від ТІА 2024-04-29T14:37:35+03:00 Нікіта Бондаренко nikbond33@gmail.com <p>Стаття присвячена специфіці надання клініко-психологічної допомоги особам, які після короткострокової госпіталізації (5-7 діб) були виписані з лікарні з діагнозом «транзиторна ішемічна атака» (ТІА).<br>Мета дослідження – з’ясування ієрархії ціннісних смислів у системі цінностей пацієнтів, які перенесли ТІА, а також дослідження того, як саме ці цінності впливають на їхнє ставлення до піклування про власне здоров’я та, що ще важливіше, на прихильність до післягоспітального режиму амбулаторного самодогляду.<br>Методи та методики дослідження: виходячи з головного завдання дослідження, був застосований такий діагностичний інструментарій: тест Міні-мульт в адаптації В.П. Зайцева; метод портретних виборів Л. Сонді (МПВ); опитувальник «Ставлення до здоровʼя» (автор Р. Березовська); анкета здоров’я пацієнта (Patient Health Questionnaire - PHQ- 9); методика діагностики рівня суб’єктивного контролю Дж. Ротера (адаптація Бажина Є.Ф., Голинкін С.А., Еткінда О.М.); опитувальник оцінки якості життя (SF-36); універсальний опитувальник кількісної оцінки прихильності до лікування (КОП-25) Н.А. Ніколаєва та Ю.П. Скирденко.<br>Результати та обговорення. Дослідженням встановлено, що провідною термінальною цінністю у пацієнтів, що перенесли ТІА, виступає здоров’я, на другому місці – щасливе сімейне життя, на третьому – незалежність. Разом з цим на основі регресійного аналізу обґрунтовано припущення про переважну бажаність для пацієнтів таких форм і способів лікування, які мінімізують докладання власних зусиль з метою подолання хвороби.<br>Висновки. Результати свідчать, що існують яскраво виражені тенденції, за допомогою яких можна зорієнтуватися в ймовірній післягоспітальній поведінці пацієнта у ставленні до свого власного здоров’я, що по-новому ставить питання про визначення не стільки типових, скільки саме індивідуальних способів психологічного підходу до особистості пацієнта, що й відповідає перспективам розвитку персоналізованої медицини.</p> 2024-04-25T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2024 Бондаренко Нікіта https://journals.uran.ua/index.php/2227-6246/article/view/292962 Самоцінність особистості як ресурсний процес і стан 2023-12-12T08:32:07+02:00 Олена Штепа Olena.Shtepa@lnu.edu.ua <p><strong>Мета дослідження </strong>– охарактеризувати емпіричним способом ресурсний контент чуття самоцінності особистості.</p> <p><strong>Методи. </strong>Дослідження реалізовано за моделлю Байєра, що передбачає перетворення проблеми у такий вигляд, у якому вона матиме розв’язання, та уможливлює практичне застосування результатів. В емпіричному дослідженні було застосовано десять психологічних опитувальників, що дали змогу емпірично визначити такі види психологічних ресурсів людини: персональні ресурси, інтерпретаційні психологічні ресурси, екзистенціальні ресурси, ресурси-«сили характеру», мотиваційні ресурси, ресурси психологічного виживання, ресурси толерантності до невизначеності, ресурси взаємин, когерентність. Чуття самоцінності емпірично було визначено за шкалою «самоцінність» методики The Existence Scale А. Ленгле. Застосованo методи математико- статистичного аналізу: аналіз предикторів і аналіз «причин та ефектів» для характеристики самоцінності як процесу, багатофакторний і кластерний аналіз – як стану.</p> <p><strong>Результати дослідження. </strong>За даними аналізу предикторів тренди самоцінності задають два ресурси – психологічний ресурс «відповідальність» і екзистенціальний ресурс «віра»; за результатами аналізу «причин та ефектів», самоцінність є ефектом двох ресурсів – психологічного ресурсу «відповідальність» і екзистенціального ресурсу «віра»; структурна ресурсна модель самоцінності є трифакторною: фактор 1 – ресурси-«сили характеру», «прагнення причетності спільної справи» і «чуйність»; фактор 2 – інтерпретаційні психологічні ресурси «прагнення мудрості»; фактор 3 – екзистенційний ресурс «віра»; за результатами кластерного аналізу, чуття самоцінності та екзистенціального ресурсу віри входять до одного кластеру.</p> <p><strong>Висновки. </strong>Результати дослідження дають змогу обґрунтувати самоцінність як екзистенційну даність особистості, що виявляється у здатності бути вільною і здійснювати вибір згідно з власними цінностями та переконаннями. Феномен самоцінності доцільніше характеризувати не через значущість у досяганні особою чеснот, а через пояснення нею самій собі підстав для прогнозу власної гармонійності. Ресурсний контент самоцінності дає змогу схарактеризувати її як процес самопізнання та переінтерпретації смислу подій, що уможливлює неповторення рішень, визнаних за помилкові, і стан вільного вибору у прийнятті рішень.</p> 2023-11-30T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2023 Штепа Олена https://journals.uran.ua/index.php/2227-6246/article/view/292961 Професійна діяльність керівника освітньої установи як сфера становлення його професійної творчості 2023-12-12T08:14:33+02:00 Олександр Набочук nab_ol@ukr.net <p>Мета статті – висвітлити особливості професійної діяльності керівника освітньої установи у сфері становлення його професійної творчості.<br>Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань використовувалися такі теоретичні методи дослідження: категоріальний, структурно-функціональний, аналіз, систематизація, моделювання, узагальнення.<br>Результати дослідження. Вважаємо, що професійна творчість керівника є процесом здійснення творчої діяльності, тому що саме професійна творчість спрямована на розв’язання завдань, для яких є характерною відсутність у такій предметній сфері способу розв’язання, або відсутність такого способу у даного суб’єкта управління. Останнє може пояснюватися відсутністю предметно-специфічних знань, необхідних фахівцеві для розв’язання цієї задачі. В процесі реалізації професійної творчості керівник усвідомлює нові для нього знання в якості деякої орієнтовної основи для подальшої розробки способу розв’язання управлінських та професійних задач і завдань. У професійній творчості спочатку керівник знаходиться в деякій невизначеності: немає чітко сформованої можливості для розробки нових предметів виконання професійної діяльності і на їх основі – винайдення способу розв’язання завдання. Такого роду невизначеність зумовлена відсутністю будь-яких інших знань, які чітко детермінуватимуть зазначену розробку.<br>Висновки. Доведено, що практика творчої професійної діяльності керівника, її відображення в теоретичних дослідженнях дозволяє зробити висновок, що професійна творчість є специфічною діяльністю, яка характеризується за професійним спрямуванням з метою пошуку нових, нестандартних, оригінальних та унікальних раціональних рішень, що фасилітує нове розв’язання особистістю творчих проблемних завдань або задач у професійній діяльності та втілення їх у практику.</p> 2023-11-30T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2023 Набочук Олександр https://journals.uran.ua/index.php/2227-6246/article/view/292923 Комунікативна толерантність як психологічний феномен 2023-12-11T18:13:24+02:00 Наталія Михальчук natasha1273@ukr.net Ліана Онуфрієва onufriieva@kpnu.edu.ua <p><strong>Мета статті </strong>– виділити елементи комунікативної толерантності, підкреслити актуальність означеної проблеми, презентувати комунікативну толерантність як психологічний феномен, який особливою мірою цікавить психолінгвістику та соціолінгвістику.</p> <p><strong>Методи дослідження. </strong>Для розв’язання поставлених завдань використовувалися такі теоретичні методи дослідження: категоріальний, структурно-функціональний, аналіз, систематизація, моделювання, узагальнення. Експериментальним методом є метод організації емпіричного дослідження.</p> <p><strong>Результати дослідження. </strong>Доведено, що комунікативне толерантне мовлення за своєю формою є засобом спілкування. Воно безпосередньо пов’язане з психічними особливостями та станами особистості (як вияв різноманітних почуттів: настрою, емоцій, ейфорії, тривоги, фрустрації тощо; як прояв уваги людини: зосередженість, неуважність; як прояв волі, рішучості, розгубленості, зібраності; як прояв мислення: сумніви, упевненість; як прояв уяви: мрії, творчі думки).</p> <p><strong>Висновки</strong>. У змісті дослідження було підтверджено, що мовленнєва поведінка особистості зумовлена соціальними чинниками: культурою, національними особливостями, етикою, освітою, міжособистісним спілкуванням, які в процесі інтеріоризації стають внутрішніми компонентами психічних структур. При цьому зовнішні прояви психофізіологічних процесів комунікативної толерантності в мовленнєвій поведінці людини експлікуються фонетичною стороною мовлення (у вигляді вібрації голосу людини, тембрової модуляції, підвищення темпу, швидкості мовленнєвих реакцій).</p> 2023-11-30T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2023 Михальчук Наталія, Онуфрієва Ліана https://journals.uran.ua/index.php/2227-6246/article/view/292917 Вікові відмінності якостей та властивостей особистості щодо готовності українських зимівників до життєдіяльності в умовах Антарктики 2023-12-11T15:48:20+02:00 Олена Мірошниченко perspektiva-z@ukr.net <p>У статті проаналізовано вікові відмінності якостей та властивостей особистості у проявах показників психологічної готовності зимівників до екстремальних умов життєдіяльності на українській антарктичній станції «Академік Вернадський». Зимівля українських полярників, які проводять наукові дослідження на узбережжі Антарктиди, пов’язана з тривалим перебуванням на обмеженій території в складних кліматичних умовах, що може призвести до сильних емоційних і фізичних навантажень. Доведено, що в таких екстремальних умовах роботи важливими чинниками є стресостійкість, адаптивність, психологічна готовність до життєдіяльності, яка обумовлена наявністю відповідних якостей і властивостей особистості.</p> <p><strong>Мета статті: </strong>представити теоретичні основи та практичні результати досліджень вікових відмінностей якостей і властивостей особистості щодо психологічної готовності українських зимівників до життєдіяльності в умовах Антарктики на прикладі 10-ти експедицій до Української антарктичної станції «Академік Вернадський».</p> <p><strong>Методи. </strong>Використано комплекс методів психологічних досліджень якостей і властивостей особистості зимівників різних вікових груп. В експерименті взяв участь 71 зимівник – це учасники Українських антарктичних експедицій упродовж року в період з 2011 по 2021 роки.</p> <p><strong>Результати дослідження. </strong>Виділено три вікові групи зимівників – зрілого, середнього та молодого віку. З’ясовано компоненти професіограми зимівника. В результаті анкетування визначено якості та властивості особистості, що сприяють або заважають виконанню професійної діяльності зимівників. Надано результати емпіричних досліджень щодо наявності якостей і властивостей особистості у зимівників різних вікових груп, що визначені як такі, що забезпечують ефективність виконання професійної діяльності під час зимівлі.</p> <p><strong>Висновки. </strong>Доведено, що згідно визначеної професіограми зимівника найбільшу кількість позитивних якостей і властивостей особистості демонструють представники зрілого віку – зимівники віком 46-64 років. Рекомендовано при формуванні команд включати зимівників означеного віку до складу Українських антарктичних експедицій у достатній кількості (не менш, ніж 30% від загального складу членів експедиції), що забезпечить належний рівень психологічної стабільності колективу.</p> 2023-11-30T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2023 Мірошниченко Олена https://journals.uran.ua/index.php/2227-6246/article/view/292914 Психоаналітичний аналіз посттравматичних стресових розладів 2023-12-11T14:58:39+02:00 Євген Харченко kharchenko.yevh@gmail.com Денис Куриця deniskouritsa@gmail.com <p><strong>Мета статті </strong>– здійснити психоаналітичний аналіз посттравматичних стресових розладів; розглянути такий тип ПТСР, як військово-травматичний стрес; описати умови, які викликають військово-травматичний стрес.</p> <p><strong>Методи дослідження. </strong>Для розв’язання поставлених завдань використовувалися такі теоретичні методи дослідження: категоріальний, структурно-функціональний, аналіз, систематизація, моделювання, узагальнення. Метод організації емпіричного дослідження був використаний у якості експериментального методу. Також було використано метод Позитивної Психотерапії.</p> <p><strong>Результати дослідження. </strong>Доведено, що до основних симптомів синдрому ПТСР в учасників бойових дій у результаті сучасної війни росії з Україною відносяться: патологічні спогади (нав’язливі повернення до ситуації війни); порушення сну; нездатність пригадати або амнезія відносно деяких подій (уникнення всього того, що нагадує про бойові події); надмірна збудливість (неадекватна надмірна здатність до мобілізації); гіперчутливість (підвищена пильність щодо виникнення екстремальних чинників).</p> <p><strong>Висновки. </strong>Вважаємо різновидом ПТСР військово-травматичний стрес. На нашу думку, він виникає у безпосередніх учасників бойових дій. Виникненню військово-травматичного стресу сприяють певні умови, а саме: різка зміна умов мирного цивільного життя на бойові умови, до яких необхідно швидко пристосовуватися. В таких умовах людина постійно перебуває у небезпеці, є свідком руйнувань, пожеж, смертей (як знайомих, так і незнайомих людей); різка зміна ситуації бойових дій на мирне життя. До цієї ситуації учаснику бойових дій необхідно адаптуватися знову і знову. Дезадаптаційні процеси, що виникають саме в цей період, вирізняються своєю тривалістю та мають назву власне ПТСР. Повертаючись до звичайного мирного життя внаслідок закінчення бойових дій або внаслідок демобілізації, людина часто залишається адаптованою до ситуації бойових дій.</p> 2023-11-30T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2023 Харченко Євген, Куриця Денис https://journals.uran.ua/index.php/2227-6246/article/view/292906 Перекладацька діяльність як складова комунікативної мотивації 2023-12-11T11:53:22+02:00 Ернест Івашкевич ivashkevych.ee@gmail.com <p><strong>Мета дослідження </strong>– дослідити, що перекладацька діяльність є базовою складовою комунікативної мотивації.</p> <p><strong>Методи дослідження. </strong>Для розв’язання поставлених завдань використовувалися такі теоретичні методи дослідження: категоріальний, структурно-функціональний, аналіз, систематизація, моделювання й узагальнення. Метод констатувального дослідження був використаний у якості емпіричного методу.</p> <p><strong>Результати дослідження. </strong>Доведено, що перекладацька діяльність характеризується плануванням. Оскільки переклад може здійснюватися у досить різноманітних умовах (умови сприйняття тексту повідомлення – слухове/зорове, одноразове/багаторазове; умови запам’ятовування – значне-незначне навантаження на пам’ять; умови розподілу в часі основних перекладацьких операцій – синхронність/послідовність; умови оформлення перекладу – усний/письмовий, одноразовий/багаторазовий переклади; умови переключення особистості з однієї мови на іншу – обмежене-необмежене перекладацьким часом), то перекладач, виходячи з цього, визначає дії, за допомогою яких, на його думку, оптимально швидко будуть досягнуті проміжні та кінцеві цілі перекладацької діяльності.</p> <p><strong>Висновки. </strong>Переклад характеризується цілеспрямованістю, оскільки всі дії перекладача та учасників комунікації спрямовані на досягнення певної визначеної мети, і, нарешті, структурністю, тому що перекладацька діяльність існує в діях і операціях (сприйняття вихідного тексту, запам’ятовування, перехід від однієї мови до іншої, оформлення перекладу, синхронізація перекладацьких операцій і так далі). Перекладацька діяльність характеризується певною евристичністю, тому що переклад не може бути завченим, алгоритмізованим, він може здійснюватися залежно від ситуації, мотивів та цілей висловлювання тощо. Отже, у перекладацькій діяльності базовим компонентом є комунікативна мотивація. Саме мотивація є тим механізмом усної перекладацької діяльності, який фасилітує інші механізми, що безпосередньо реалізують саму перекладацьку діяльність.</p> 2023-11-30T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2023 Івашкевич Ернест https://journals.uran.ua/index.php/2227-6246/article/view/292904 Абнотивність як характеристика соціального інтелекту вчителя 2023-12-11T11:26:27+02:00 Едуард Івашкевич ivashkevych.e@gmail.com Ірина Рудзевич rudzevich.ira@gmail.com <p><strong>Мета статті </strong>– визначити абнотивність як характеристику соціального інтелекту вчителя, показати основні характеристики абнотивності.</p> <p><strong>Методи дослідження. </strong>Для розв’язання поставлених завдань використовувалися такі теоретичні методи дослідження: категоріальний, структурно-функціональний, аналіз, систематизація, моделювання, узагальнення. Також у нашому дослідженні використано емпіричні методи, такі як констатувальне дослідження та формувальний експеримент. Для діагностики рівня розвитку соціального інтелекту нами застосовувалась «Методика дослідження соціального інтелекту» Дж. Гілфорда та М. О’Саллівена, адаптована О.С. Михайловою (2021).</p> <p><strong>Результати дослідження. </strong>Показано, що у парадигмі процесуально- діяльнісного підходу ми розуміємо соціальний інтелект як практичне мислення особистості. Зокрема, визначаємо соціальний інтелект як практичну мисленнєву діяльність. Аналізуючи структуру пізнавальної діяльності, ми характеризуємо практичну діяльність, у тому числі мисленнєву як суто «ситуативну». Розмірковуючи щодо характеристик практичного мислення, ми наголошуємо, що цей вид мислення не менш складний за своєю структурою, ніж теоретичне мислення. При цьому зазначаємо, що існують різні форми мисленнєвої діяльності, які й визначають рівень сформованості соціального інтелекту людини.</p> <p><strong>Висновки. </strong>Доведено, що процесуально-діяльнісний підхід наголошує на зв’язку соціального інтелекту та професійної спрямованості особистості. Зокрема, експериментально вивчаючи професійне мислення педагога, виокремлено такий структурний компонент, як «абнотивність», основними складовими якого є: соціальний інтелект, креативність і мотиваційно-когнітивний компонент. Експериментальні дослідження, проведені нами, показали, що педагоги з високим рівнем соціального інтелекту більш об’єктивні в оцінці креативно-обдарованих учнів; педагоги з низьким рівнем соціального інтелекту не здатні до адекватної, об’єктивної оцінки творчого потенціалу учня (чи студента).</p> 2023-11-30T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2023 Івашкевич Едуард, Рудзевич Ірина https://journals.uran.ua/index.php/2227-6246/article/view/292899 Особистісні ресурси та їх вплив на життєстійкість особистості 2023-12-11T10:06:35+02:00 Олена Чиханцова chyhantsova@gmail.com Людмила Сердюк lzserdyuk15@gmail.com <p>Життєстійкість характеризує ступінь сформованості в людині здатності витримувати стресову ситуацію, зберігати внутрішню збалансованість, не знижуючи успішності діяльності, та є фундаментом особистісних характеристик.<br>Мета дослідження – виявити особистісні ресурси та визначити їх вплив на життєстійкість.<br>Методи дослідження. Для виявлення особистісних ресурсів та визначення їх впливу на життєстійкість було використано такі методики: тест життєстійкості С. Мадді; самоактуалізаційний тест Е. Шострома; шкала самодетермінації К. Шелдона; тест смисложиттєвих орієнтацій Дж. Крамбо, Л. Махоліка; шкала психологічного благополуччя К. Ріфф; Вісбаденський опитувальник з позитивної психотерапії Н. Пезешкіана. У дослідження взяли участь 807 людей віком від 14 до 70 років, різних за рівнем освіти, професійною зайнятістю, фахом, сімейним і соціальним статусами та з різних міст і сіл України.<br>Результати дослідження. Досліджено, що значення показників складових життєстійкості виражені на середньому рівні та знаходяться в межах норми. Серед досліджуваних переважає середній рівень життєстійкості (68,2 %). З’ясовано, що предикторами життєстійкості є осмисленість життя, автономія, самоприйняття та самовпевненість. За допомогою кореляційного аналізу було встановлено взаємозв’язок життєстійкості з особистісними ресурсами, до яких відносяться первинні та вторинні здібності. Доведено, що всі компоненти життєстійкості мають кореляційні зв’язки з первинними здібностями, як час, контакти, довіра, надія, сексуальність і любов. Серед вторинних здібностей вплив мають: старанність, надійність та бережливість.<br>Висновки. Проведений аналіз особистісних ресурсів доводить, що осмислені життєві цілі є ресурсом розвитку життєстійкості. Складові компоненти життєстійкості мають зв’язок із самодетермінацією, самоорганізацією, психологічним благополуччям, наявністю та усвідомленням життєвих цілей. Провідна роль у розвиткові життєстійкості належить особистісним ресурсам. За допомогою дисперсійного аналізу визначено ресурси, які впливають на життєстійкість: любов, контакти, надія та довіра.</p> 2023-11-30T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2023 Чиханцова Олена, Сердюк Людмила https://journals.uran.ua/index.php/2227-6246/article/view/292897 Аналіз основних аграваційних наслідків транзиторних ішемічних атак 2023-12-11T09:23:45+02:00 Нікіта Бондаренко nikbond33@gmail.com <p><strong>Мета дослідження. </strong>Мета цієї статті – показати, чим небезпечні емоційні та когнітивні розлади після ТІА, як виглядає картина цих розладів загалом (симптоми, феноменологія), та якими мають бути першочергові дії, щоб подолати обтяжливі (аграваційні) наслідки цього судинного нападу.</p> <p><strong>Методи. </strong>У цій роботі використано такі методи дослідження: аналіз досліджень, як апаратні (SCT, MRI), так і шкальні методи скринінгової діагностики (MMSE, Verbal Fluency Test) як з використанням персональних опитувальників, так і тестів емоційних станів (Mini-Mult, PHQ-9), HADS тощо).</p> <p><strong>Результати дослідження. </strong>Загалом, правильна оцінка стану пацієнта є критичним елементом у попередженні можливих ускладнень та управлінні наслідками ТІА. Це дозволяє забезпечити швидке і належне медичне втручання, що збільшує шанси на повне відновлення та зменшує ризик довготривалих наслідків. Неправильна оцінка стану пацієнта при транзиторних ішемічних атаках може мати серйозні наслідки, які включають затримку в діагностиці, пропущення важливих симптомів, недостатній нагляд і догляд, неправильне лікування, збільшений ризик повторних судинних подій. У випадку затримки або неправильного лікування можуть залишитися довготривалі функціональні дефіцити. Недостатнє лікування та недостатня медична увага можуть призвести до погіршення якості життя пацієнтів, оскільки вони можуть стикатися з фізичними та психологічними обмеженнями. Неправильна оцінка стану пацієнта може спричинитися до аграваційних наслідків пацієнта та його близьких, збільшити рівень тривоги, індукувати депресивні стани, панічні атаки і страх повторення судинних подій.</p> <p><strong>Висновки. </strong>ТІА слід розглядати та інтерпретувати як важливий передвісник інсульту. Правильна оцінка стану пацієнта може допомогти вчасно виявити ризик інсульту і вжити заходів щодо його запобігання, знизивши ймовірність серйозних ускладнень. Важливе, якщо не вирішальне, значення після ТІА має психологічний супровід як цілісний комплекс профілактичних заходів, що включає: оперативне психодіагностичне обстеження, формування комплаєнсy пацієнта з лікарем, післягоспітальний психологічний моніторинг і супровід, спрямований на загальне оздоровлення психіки та корекцію психічного стану пацієнта, підтримання здорового способу життя та якості життя і, таким чином, профілактику (попередження) можливого інсульту.</p> 2023-11-30T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2023 Бондаренко Нікіта https://journals.uran.ua/index.php/2227-6246/article/view/288445 Професійна життєстійкість особистості: аналіз волонтерської діяльності в умовах сучасності 2023-10-04T13:13:04+03:00 Інесса Візнюк innavisnyuk@gmail.com Сергій Пугач qwertsss262@gmail.com Сергій Міщук vjtvskj@gmail.com <p><strong>Мета</strong> <strong>статті</strong><strong>. </strong>Метою статті є волонтерська діяльність в Україні як прояв соціальної активності громадян у контексті визначення взаємозв’язку стійкості, ціннісних орієнтацій та емоційного вигорання у волонтерів як індивідуальних психічних структур.</p> <p><strong>Методи</strong> <strong>дослідження</strong><strong>. </strong>Психодіагностичний інструментарій склали такі методики: методика діагностики рівня емоційного «вигорання» за В. Бойком для вивчення компонентів «емоційного вигорання» (напруга, резистентність, виснаження), опитувальник О. Кокуна «Професійна життєвість» у контексті виявлення компонентів життєстійкості (контроль, включення, прийняття виклику (control, commitment, challenge)) та опитувальник М. Рокича «Ціннісні орієнтації» щодо визначення рейтингу цінностей волонтерів.</p> <p><strong>Результати</strong> <strong>дослідження</strong><strong>. </strong>Залучення волонтерів до різноманітних заходів та програм змінює їхні ціннісні пріоритети від цінностей особистого життя (любові, щасливого сімейного життя, матеріального забезпечення) до цінностей самореалізації та моральної відповідальності (цікава робота, матеріальний статус, чесність, толерантність тощо). Одним із важливих факторів є формування та розвиток громадянської компетентності.</p> <p><strong>Висновок. </strong>За результатами дослідження встановлено, що участь у волонтерській діяльності сприяє розвиткові професіоналізму майбутнього соціального працівника; сприяє розвиткові таких цінностей, як толерантність, терпіння, активний спосіб життя, відповідальність. Важливу роль у цьому процесі відіграють особистісні якості, які необхідно розвивати та вдосконалювати.</p> 2023-10-04T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 Візнюк Інесса, Пугач Сергій, Міщук Сергій https://journals.uran.ua/index.php/2227-6246/article/view/288444 Аналіз ефектів застосування рефлексивних способів актуалізації психологічної ресурсності особистості 2023-10-04T13:05:44+03:00 Олена Штепа Olena.Shtepa@lnu.edu.ua <p><strong>Мета дослідження </strong>– емпірично з’ясувати ефекти актуалізації психологічної ресурсності різними рефлексивними способами.</p> <p><strong>Методи</strong><strong>: </strong>для реалізації завдання дослідження було застосовано один з якісних методів обробки даних – метод психологічної казуїстики, а також методи емпіричні – порівняльний, кластерний аналіз, класифікаційний аналіз та метод «причин та ефектів». Емпіричне дослідження реалізовано за моделлю Джойса, що дає змогу зіставити з метою аналізу і рефлексії результати двох ідентичних фаз дослідження. Рівень психологічних ресурсів визначено методом психологічного опитування (метод самооцінювання).</p> <p><strong>Результати</strong> <strong>дослідження</strong><strong>: </strong>гіпотеза про те, що індикатором актуалізованості психологічних ресурсів є підвищення рівня показників оперування ресурсами підтверджена: за кожним із способів актуалізації ресурсів відбулось певне зростання рівня знання ресурсів та уміння вміщувати і оновлювати. Гіпотеза про те, що за кожного рефлексивного способу актуалізації ресурсів відбудуться різні зміни у рівні і співвідношенні певних психологічних ресурсів, підтверджена частково, зокрема, на прикладі способу евентуальності і способу аналізу досвіду. Шляхом евентуальності віра людини у добро стає дієвою і реалістичною, а уміння оновлювати власні ресурси – конкретизованим; у спосіб аналізу досвіду віра людини у добро набуває можливості бути виявленою через милосердя у різних і непередбачуваних життєвих ситуаціях, а уміння оновлювати власні ресурси також набуває конкретизації.</p> <p><strong>Висновки. </strong>Визначати найефективніший серед способів актуалізації ресурсів не доцільно, водночас результати дослідження надають змогу стверджувати, що для людини результативним є той рефлексивний спосіб актуалізації її психологічних ресурсів, за якого вона може підвищити рівень саме функціональних і базових ресурсів. Доцільно звернути увагу на співвідношення ресурсів актуалізації (предиктори) і актуалізованості (ефекти), а саме: ресурс «віра у добро», ресурс «доброта до людей», ресурс «допомога іншим», уміння оперувати ресурсами – знання ресурсів, уміння їх оновлювати і вміщувати.</p> 2023-10-04T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 Штепа Олена https://journals.uran.ua/index.php/2227-6246/article/view/288443 Психологічні oсoбливoсті розвитку ціннісного компонента особистісної ідентичності в студентів 2023-10-04T12:55:38+03:00 Наталія Шевченко shevchenkonf.20@gmail.com Даніела Хрищанович daniela_kvitka@ukr.net <p><strong>Мета дослідження </strong>– емпірично дослідити oсoбливoсті розвитку ціннісного компонента особистісної ідентичності в студентському віці.</p> <p><strong>Методи дослідження. </strong>У дослідженні використані тeoрeтичнi методи, зокрема: aнaлiз, синтез, систeмaтизaцiя, узагальнення теоретичних та емпіричних даних з проблеми дослідження; емпіричні: тестування зa методиками: «Методика дослідження особистісної ідентичності» (Колесніченко, 2020); «Методика діагностики рівня розвитку рефлексивності» (Колесніченко, 2020); «Портрет цінностей» (Семків, 2013); «Тест-опитувальник самоставлення» (Сенчина, 2019); мeтoди мaтeмaтичнoї стaтистики: описова статистика, кoрeляцiйний aнaлiз.</p> <p><strong>Результати дослідження. </strong>Встановлено, що досліджуваним студентам властивий статус ідентичності «Мораторій», який характеризується кризою ідентичності. Дослідження ціннісних орієнтацій показало, що для сучасної студентської молоді пріоритетними виступають цінності гедонізму, доброти та досягнення. В ході дослідження самоставлення було проаналізовано такі його складові, як самоповага, аутосимпатія та самоінтерес. Виявлено, що досліджувані юнаки та юнки мають середній рівень прояву самоповаги. Аутосимпатія досліджуваних розвинена на середньому рівні: в цілому для студентів властиво прихильне ставлення до себе. Показники самоінтересу студентів знаходяться на рівні, вищому за середній, що вказує на наявність стійкого пізнавального ставлення до власного «Я», інтересу до власних думок і почуттів. Встановлено, що в студентської молоді переважає середній рівень розвитку рефлексивності: студенти замислюються над власною поточною діяльністю, схильні до самоаналізу в окремих життєвих ситуаціях.</p> <p><strong>Висновок. </strong>Проведений кореляційний аналіз підтвердив наявність значущих позитивних зв’язків між виділеними складовими ціннісного компонента ідентичності та загальним статусом ідентичності. Це вказує на те, що ціннісні орієнтації, самоставлення та рефлексивність можуть виступати змістовними складовими ціннісного компонента особистісної ідентичності студентів, що підтвердило висунуте припущення.</p> 2023-10-04T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 Шевченко Наталія, Хрищанович Даніела https://journals.uran.ua/index.php/2227-6246/article/view/288440 Професійна творчість керівника як практико-зорієнтований рівень виконання професійної діяльності 2023-10-04T11:55:55+03:00 Олександр Набочук nab_ol@ukr.net <p><strong>Метою статті є: </strong>розтлумачити професійну творчість керівника як практико-зорієнтований рівень виконання професійної діяльності, беручи до уваги рівень розвитку творчих здібностей, інтелектуальної ініціативи, когнітивно-мотиваційного компонента професійної творчості, рефлексивного аспекту самосвідомості, процесів рефлексії діяльності, трансцендування, самоідентифікації та інших самотрансформуючих процесів.</p> <p><strong>Методи дослідження. </strong>Для розв’язання поставлених завдань використовувалися такі теоретичні методи дослідження: категоріальний, структурно-функціональний, аналіз, систематизація, моделювання, узагальнення.</p> <p><strong>Результати дослідження. </strong>Доведено, що системне розв’язання проблеми професійної творчості дозволяє визначити її як доцільну, цілеспрямовану теоретичну та практичну діяльність керівника, яка вирізняється новизною, оригінальністю, нестандартністю в загальносоціальному, груповому або індивідуальному планах. У процесі професійної творчості реалізація біоенергетичних, інтелектуальних, емоційних, фізичних сил людини безпосередньо призводить до суспільно значущого результату. Такий зміст поняття «професійна творчість» можна розглядати в якості вихідного для з’ясування сутності професійної творчості керівника будь-якої сфери діяльності. В ньому на відміну від наявних визначень професійної творчості фіксується головна, базова ознака – найбільшою мірою доцільна для людини професійна діяльність, яка вирізняється новизною як відповідно до змісту діяльності, так і стосовно її результатів.</p> <p><strong>Висновки. </strong>Показано, що розвиток професійної творчості як процес творення якісно нового постає можливим, якщо людина як носій творчих інтенцій перетрансформується до статусу самотворчої, аутокомпетентної особистості. Іншими словами, професійна творчість вимагає застосування неабиякого особистісного потенціалу та вміння повноцінно скористатися ним. Професійна творчість, закладена в професійному новаторстві, інноваціях у будь-яких сферах професійної діяльності, реалізується в процесах відрефлексування діяльності, трансценденції, самоідентифікації та інших самоперетворювальних процесах.</p> 2023-10-04T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 Набочук Олександр https://journals.uran.ua/index.php/2227-6246/article/view/288436 Шляхи розвитку творчого мислення студентів шляхом актуалізації їх слухового диференційованого відчуття 2023-10-04T11:28:19+03:00 Михальчук Наталія natasha1273@ukr.net Людмила Комарніцька kob-1974@ukr.net <p><strong>Мета</strong> <strong>дослідження</strong> – показати шляхи розвитку творчого мислення студентів шляхом актуалізації їх слухового диференційованого відчуття; запропонувати три етапи сприйняття та розуміння відеоресурсів.</p> <p><strong>Методи дослідження. </strong>Для розв’язання поставлених завдань використовувалися такі теоретичні методи дослідження: категоріальний, структурно-функціональний, аналіз, систематизація, моделювання, узагальнення. Експериментальним методом є метод організації емпіричного дослідження.</p> <p>&nbsp;<strong>Результати дослідження. </strong>Показано, що сприймання і розуміння відеоматеріалу відбувається в декілька етапів: на етапі сприйняття формується загальне уявлення щодо тексту (зазвичай щодо обсягу, граматичної правильності, що формує нечіткий прогноз того, про що йтиметься в тексті та формує зацікавленість). Успішність сприйняття, на нашу думку, репрезентується активністю рецепції та точністю очікувань реципієнта щодо тексту. Тоді критеріями можна вважати: активність рецепції, яка визначається увагою до відеоматеріалу або його ігноруванням. Показником рецепції є кількість відеоматеріалу, який студент переглянув. Така активність є початковим етапом емоційної ідентифікації (поверховою емоційною ідентифікацією), оскільки виникає на основі емоційної реакції цікаво – нецікаво; точність очікувань, що відображає перцептивний прогноз щодо відеоматеріалів та верифікується показником збігу домінант у вторинному сприйманні відеоматеріалів – реакціях на певний фрагмент відеоматеріалу та повний первинний його перегляд. Своєю чергою очікування передують інтерпретації, формуючи пресупозиції для тлумачення. Їх можна вважати поверхневою інтерпретацією.</p> <p><strong>Висновки. </strong>Доведено, що на етапі емоційної ідентифікації відбувається доповнення вторинного відеоматеріалу ймовірними емоційними конотаціями, усвідомлення авторської оцінки та формування власної, а також їх співвіднесення. Критеріями цього етапу вважаємо: 1) узгодженість емоційного ставлення, що виражається через відповідність конотацій у первинному та вторинному відеоматеріалах; показником конотацій можна вважати відсоток конотацій вторинної перцепції, які збіглися; 2) адекватність оцінки, тобто співвідношення оцінки складності розуміння відеоматеріалів з показником адекватності інтерпретації.</p> 2023-10-04T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 Михальчук Наталія, Комарніцька Людмила https://journals.uran.ua/index.php/2227-6246/article/view/288433 Психологічна реабілітація учасників бойових дій з психічними розладами та травмами 2023-10-04T11:12:31+03:00 Євген Харченко kharchenko.yevh@gmail.com Ліана Онуфрієва onufriieva@kpnu.edu.ua <p><strong>Метою</strong> <strong>статті</strong> є ознайомлення з поняттям психосоматичного стресу; опис видів військового стресу, показати принципи використання методу позитивної психотерапії для психологічної реабілітації учасників бойових дій із психічними розладами.</p> <p><strong>Методи дослідження. </strong>Для розв’язання поставлених завдань використовувалися такі теоретичні методи дослідження: категоріальний, структурно-функціональний, аналіз, систематизація, моделювання, узагальнення. Експериментальним методом є метод організації емпіричного дослідження. Також було використано метод Позитивної Психотерапії.</p> <p><strong>Результати дослідження. </strong>Ми виділяємо такі види стресу: хронічний стрес визначається постійним (чи тривалим) серйозним навантаженням на людину і викликає підвищену нервово-психологічну і фізіологічну напругу організму; гострий стрес викликається певною подією чи явищем, у результаті якого людина втрачає психічну рівновагу; фізіологічний стрес пов’язаний з фізичними перевантаженнями організму і впливом на нього різних шкідливих факторів навколишнього середовища (некомфортна температура, високий рівень шуму). Доведено, що психологічний стрес є наслідком: порушення психологічної стійкості особистості (наприклад, зачеплене самолюбство та ін.); психологічного перевантаження особистості (підвищена відповідальність, великий обсяг роботи та ін.). Показано, що різновидом психологічного стресу є емоційний стрес, що виникає при погрозі, небезпеці, образах. Зазначено, що інформаційний стрес визначається інформаційними перевантаженнями чи інформаційним вакуумом.</p> <p><strong>Висновки. </strong>Вирішення проблеми, яка мучить пацієнта, в позитивній психології завжди має пройти п’ять основних етапів: 1. Аналіз ситуації з боку, з певної відстані. 2. Ретельне опрацювання кожної окремої деталі, всіх без винятку нюансів. 3. Ситуаційна згода. 4. Вербалізація. У психології це – оформлення почуттів та емоцій у словесно-логічні форми. Простими словами, це – опис того, що відчуває людина, думаючи щодо цієї проблеми. 5. Розширення кордонів, постановка нових цілей та складання плану дій. Головна мета кожного сеансу – звільнити людину від вантажу, з яким вона прийшла до психотерапевта. Причому зробити це потрібно саме зараз, у цей момент часу. Цікаво, що за такою схемою фахівці з позитивної психології спілкуватимуться абсолютно зі всіма своїми клієнтами, незалежно від їхньої проблеми.</p> 2023-10-04T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 Харченко Євген, Онуфрієва Ліана https://journals.uran.ua/index.php/2227-6246/article/view/288429 Психологічна парадигма імплементації спонукально-мотиваційної, аналітико- синтетичної та виконавчої фаз у процесі перекладацької діяльності 2023-10-04T10:40:29+03:00 Ернест Івашкевич ivashkevych.ee@gmail.com <p><strong>Мета дослідження </strong>– розкрити шляхи імплементації спонукально- мотиваційної, аналітико-синтетичної та виконавчої фаз у процесі перекладацької діяльності.</p> <p><strong>Методи дослідження. </strong>Для розв’язання поставлених завдань використовувалися такі теоретичні методи дослідження: категоріальний, структурно-функціональний, аналіз, систематизація, моделювання, узагальнення, а також метод констатувального дослідження як емпіричний метод.</p> <p><strong>Результати дослідження. </strong>Аналізуючи мовленнєву діяльність перекладача, ми наголошуємо, що кожен окремий акт перекладацької діяльності починається мотивом і плануванням, і завершується результатом, досягненням певної мети, а в основу структури перекладацької діяльності покладено динамічну систему конкретних дій і операцій, спрямованих на результат цього досягнення. Така динамічна система перекладацької діяльності є основою її операційного механізму; цей механізм великою мірою визначає швидкість і автоматизм виконання перекладацької діяльності. До психологічного змісту перекладацької діяльності входять умови її здійснення, які визначаються такими елементами, як предмет, засоби, знаряддя, продукт, результат.</p> <p><strong>Висновки. </strong>Предмет перекладацької діяльності визначає її характер, саме в ньому і реалізується потреба здійснення перекладацької діяльності. Наприклад, в усній перекладацькій діяльності предметом є думка як форма відображення взаємостосунків предметів і явищ реальної дійсності. У процесі вираження думки полягає, зокрема, мета говоріння. У відтворенні думки реалізується, в свою чергу, мета аудіювання. При цьому мова, яка є засобом соціального спілкування, засобом висловлювання і розуміння, є інструментом, знаряддям реалізації перекладацької діяльності. Саме думка як елемент психологічного змісту усної перекладацької діяльності визначає особливості і умови її здійснення.</p> 2023-10-04T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 Івашкевич Ернест https://journals.uran.ua/index.php/2227-6246/article/view/288423 Інтелект, соціальний та емоційний інтелект: співвіднесення понять у сучасній психології 2023-10-04T09:35:06+03:00 Едуард Івашкевич ivashkevych.e@gmail.com Віталій Співак spivak@kpnu.edu.ua <p><strong>Мета статті: </strong>відповідно до структурно-функціонального підходу здійснити аналіз авторських досліджень соціального інтелекту; запропонувати власне визначення поняття «емоційний інтелект»; показати співвідношення понять «інтелект», «соціальний інтелект» та «емоційний інтелект» у сучасній психології.</p> <p><strong>Методи дослідження. </strong>Для розв’язання поставлених завдань використовувалися такі теоретичні методи дослідження: категоріальний, структурно-функціональний, аналіз, систематизація, моделювання, узагальнення.</p> <p><strong>Результати дослідження. </strong>Доведено, що соціальний інтелект є системою когнітивних властивостей особистості, що складається з трьох базових складових: соціально-перцептивних здібностей, соціальної уяви та соціальної техніки спілкування, від сформованості яких великою мірою залежить ефективність суб’єкт-суб’єктного спілкування. Показано, що соціальний інтелект розглядається як деякий когнітивний компонент комунікативної компетентності, що визначається як здатність особистості прийняти позицію, точку зору іншої людини, передбачити її поведінку, ефективно розв’язувати різні проблеми, що виникають між суб’єктами діалогічної взаємодії.</p> <p><strong>Висновки. </strong>Вважаємо, що емоційний інтелект слід визначати як набір некогнітивних здібностей, компетентностей чи навичок, які впливають на здатність людини протистояти викликам зовнішнього середовища, то потрібно віднести емоційний інтелект до емпатійного аспекту соціального інтелекту. Тобто, емоційний інтелект вважатимемо складником соціального інтелекту. Показано, що емоційний інтелект виступає сукупністю загальних здібностей особистості, взаємопов’язаних чотирьох навичок, таких як: усвідомлення своїх емоцій, уміння визначити, яку емоцію відчуваєш у даний момент часу, визначити, з яких базових емоцій складається емоція; вміння управляти власними емоціями (змінювати інтенсивність емоцій), визначати джерело та причину їх виникнення, ступінь корисності; розуміння емоцій інших людей, визначення емоційних станів за їх вербальними й невербальними проявами; управління емоціями інших людей, цілеспрямована дія на емоції. При цьому зроблено узагальнення щодо визначення емоційного інтелекту. Емоційний інтелект – це здібність особистості адекватно сприймати, оцінювати та виражати емоції; здатність індивіда породжувати почуття, коли вони сприяють мисленню, розуміти емоції та знання, що стосуються емоцій, а також здібність людини регулювати емоції, сприяючи власному емоційному та інтелектуальному зростанню.</p> 2023-10-04T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 Івашкевич Едуард, Співак Віталій https://journals.uran.ua/index.php/2227-6246/article/view/283550 Особливості психопрофілактики та корекції у подоланні явищ Compassion Fatigue волонтерів 2023-07-01T14:51:43+03:00 Роман Шевченко Shevchenkeau@gmail.com <p><strong>Мета статті </strong>– емпірично визначити особливості психопрофілактики та корекції щодо подолання явищ compassion fatigue волонтерів у контексті посттравматичного зростання.</p> <p><strong>Методи дослідження. </strong>В емпіричному дослідженні явищ compassion fatigue використано методики Depression Anxiety Stress Scales (DASS-21) і Professional Quality of Life Scale (ProQoL) для визначення стресостійкості та професійної якості життя волонтерів під час війни, а також математико-статистичні методи, регресивний аналіз стохастичної залежності між досліджуваними ознаками в групах, методи психологічного опитування й порівняння (χ2 Пірсона, df, Δχ2, Δdf).</p> <p><strong>Результати дослідження. </strong>До особливостей психопрофілактики та корекції щодо подолання явищ compassion fatigue віднесено внутрішній моральний конфлікт між принципами та вимогами дійсності, між загальнолюдськими цінностями та індивідуальними установками. Серед принципів психогігієни та психопрофілактики явищ compassion fatigue волонтерів виділено такі, як принцип комплексності, принцип системності, принцип розвитку психіки та орієнтація на ресурси особистості.</p> <p><strong>Висновки. </strong>Результати засвідчують, що існують статистично значущі відмінності за цими двома групами досліджуваних відповідно до ознак наявності compassion fatigue, серед яких відзначимо такі показники: високий рівень депресії, професійного вигорання, травматичного стресу та помірний рівень задоволення від співчуття. Здійснюючи психологічну профілактику явищ compassion fatigue волонтерів, на різних рівнях (профілактичний, напруження, резистенція, виснаження), потрібно орієнтуватися на індивідуальні ресурси людини та виділяти психологічну, біологічну, духовну та соціальну складові особистості як індивідуальні параметри резистентності людини. Відповідно, ті волонтери, які безпосередньо надають допомогу потерпілим, більше схильні до професійного виснаження, втоми, психофізичних розладів та когнітивних порушень, ніж інші добровольці, які здійснюють психологічні втручання опосередковано.</p> 2023-06-29T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 Шевченко Роман https://journals.uran.ua/index.php/2227-6246/article/view/283549 Типологія розуміння поетичного тексту 2023-07-01T14:42:20+03:00 Інна Ногачевська innatella@gmail.com Людмила Комарніцька kob-1974@ukr.net <p><strong>Мета дослідження </strong>– оцінити актуальність дослідження психологічних особливостей розуміння сучасної поезії майбутніми філологами на основі анкетування; запропонувати рівні розуміння тексту.</p> <p><strong>Методи дослідження. </strong>Для розв’язання поставлених завдань використовувалися такі теоретичні методи дослідження: категоріальний, структурно-функціональний, аналіз, систематизація, моделювання, узагальнення. Mетод організації емпіричного дослідження був використаний у якості експериментального методу.</p> <p><strong>Результати дослідження. </strong>Показано, що майбутні філологи усіх курсів виявляють значний рівень зацікавленості (55%–50%) творчістю українських поетів, прозаїків через перегляд телевізійних передач та читання періодики. В умовах сучасного навчання у закладі вищої освіти особливу роль відіграє вміння студентів оволодівати знаннями самостійно у зв’язку з впровадженням компетентнісного підходу в освіті. Доведено, що 66%–70% опитаних намагаються самостійно осягнути літературний твір та сформувати власне враження від прочитаного; 31% студентів молодших та 28,6% студентів старших курсів керуються тією інтерпретацією твору, яку пропонує викладач. Отже, у значної частини студентів є усвідомлення необхідності самостійно формувати думку про прочитане.</p> <p><strong>Висновки. </strong>У типології розуміння тексту ми виділяємо чотири рівні. Кожен попередній рівень – неодмінна умова для існування наступного. На першому рівневі передається лише предметний зміст тексту, що не забезпечує необхідність його розуміння. Другий рівень розуміння– це коментар. Зрозуміти текст на цьому рівневі означає не тільки вміти іншими мовними одиницями переказати перший текст, а й прокоментувати його з погляду контексту. Третій рівень розуміння – тлумачення тексту (філософське, історико-літературне, психологічне та ін.). Його завдання – оволодіти глибинними смислами. Четвертий рівень розуміння – методологічний рівень, на якому вирішуються протиріччя, що виникли на попередньому рівні.</p> 2023-06-29T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 Ногачевська Інна, Комарніцька Людмила https://journals.uran.ua/index.php/2227-6246/article/view/283548 Актуальний концепт професійної творчості: теоретико-психологічний аспект 2023-07-01T14:32:49+03:00 Олександр Набочук nab_ol@ukr.net <p><strong>Метою</strong> <strong>статті</strong> є аналіз проблеми професійної творчості з точки зору набуття фахівцями професійної компетентності в процесі їх професійного становлення та особистісного зростання; слід було виокремити змістову та смислову складові професійної творчості; представити авторську теоретичну модель професійної творчості.</p> <p><strong>Методи дослідження. </strong>Для розв’язання поставлених завдань використовувалися такі теоретичні методи дослідження: категоріальний, структурно-функціональний, аналіз, систематизація, моделювання, узагальнення.</p> <p><strong>Результати дослідження. </strong>Доведено, що власне поняття професійної творчості може бути представленим у вигляді досить-таки спрощеної моделі, до якої входять такі складові: особистість, її соціально-біологічні, психофізіологічні, психолого-педагогічні, акмеологічні, аксіологічні та інтелектуальні характеристики; професійні проблеми, професійні задачі, завдання, ситуації, їхні різновиди (напівтворчі, творчі та ін.), теорія та методологія формулювання задачі та урахування різних підходів щодо її розв’язання; професійна діяльність, оточуюче середовище, соціальне оточення, психологічні умови для адаптації та професійної творчості, аспекти соціальної взаємодії та впливу на ефективність творчого процесу; сам по собі процес творчості, теоретико-методологічні основи здійснення професійної творчості.</p> <p><strong>Висновки. </strong>Показано, що вивчення професійної креативності здійснювалося в парадигмі двох напрямків. Перший був пов’язаний з питанням про те, чи залежить рівень сформованості професійної креативності від інтелекту, та чи орієнтується суб’єкт на становлення пізнавальних процесів у зв’язку з набутою професійною креативністю. Другий напрямок був спрямований на з’ясування того, які є психологічні особливості та аспекти професійної креативності. Серед останніх було виокремлено увагу особистості, її особистісні та мотиваційні характеристики.</p> 2023-06-29T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 Набочук Олександр https://journals.uran.ua/index.php/2227-6246/article/view/283547 Розвиток рефлексії студентів у парадигмі соціокультурного підходу 2023-07-01T14:22:45+03:00 Наталія Михальчук natasha1273@ukr.net Ліана Онуфрієва onufriieva@kpnu.edu.ua <p><strong>Мета</strong> <strong>дослідження</strong> визначається необхідністю дати відповіді на такі запитання: по-перше, наскільки можливим є розвиток професійної рефлексії майбутніх учителів у сучасній системі вищої освіти; по- друге, наскільки забезпечує розвиток професійної рефлексії зростання професіоналізму; по-третє, наскільки залежить специфіка професійної рефлексії від професійної спрямованості та комплексу особистісних характеристик.</p> <p><strong>Методи дослідження. </strong>Для розв’язання поставлених завдань використовувалися такі теоретичні методи дослідження: категоріальний, структурно-функціональний, аналіз, систематизація, моделювання, узагальнення. У якості експериментального методу використовувався метод організації емпіричного дослідження.</p> <p><strong>Результати дослідження. </strong>З метою формування рефлексії студентів у навчальному процесі закладів вищої освіти запропонуємо деякі психологічні принципи, зокрема, принцип протиставлення рідної &nbsp;та іноземної мов і культур; принцип автентичності навчальних матеріалів; принцип професійної спрямованості студентів, забезпечення іншомовного навчального спілкування під час навчанню читанню англомовних національних історичних текстів; принцип взаємопов’язаностірефлексивних засобів розвитку рефлексії в парадигмі соціокультурного розвитку студентів; принцип поетапності формування соціокультурної компетентності студентів.</p> <p><strong>Висновки. </strong>Педагог з високим рівнем розвитку рефлексії є фахівцем, що опанував високими рівнями професійної діяльністю. Ця особистість свідомо змінює і розвиває себе в ході здійснення діяльності, здатний до внесення індивідуального творчого внеску в професію. Це – людина, яка знайшла своє індивідуальне призначення. Професіонал – це фахівець, здатний стимулювати в суспільстві інтерес до результатів своєї професійної діяльності, підвищувати престиж своєї професії в освітньому просторі.</p> 2023-06-29T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 Михальчук Наталія, Онуфрієва Ліана https://journals.uran.ua/index.php/2227-6246/article/view/283541 Прогнозування і формування творчої молоді як класу: генетико-моделюючий та генетико-креативний підхід 2023-07-01T11:59:59+03:00 Сергій Максименко 2883320@gmail.com Юрій Ірхін irxin@ukr.net <p>Стаття присвячена розгляду методологічних проблем дослідження формування творчого класу молоді.</p> <p><strong>Мета </strong>дослідження – здійснити прогнозування і формування творчої молоді як класу у сучасних соціально-психологічних умовах у руслі генетико-моделюючого та генетико-креативного підходу. Відповідно до поставленої мети визначено основні завдання: аналіз вимог, що висуваються до молоді у сучасних соціально-психологічних умовах; з’ясувати метод дослідження особистості сьогодення, який підходить найбільше, та визначити його основні принципи.</p> <p><strong>Методи дослідження. </strong>Для реалізації ключових завдань використано комплекс методів наукового дослідження: теоретичний аналіз, узагальнення, порівняння, систематизація, теоретичне моделювання, наукова інтерпретація.</p> <p><strong>Результати дослідження. </strong>Встановлено, що саме образ ідеальної референтної постаті, ідентифікація з якою виступає проміжним, але важливим моментом життєствердження особистості, становить окрему дослідницьку проблему в сучасній психології життєвих криз та розробці стратегій їх подолання. З’ясовано, що саме у розкритті механізмів вільного внутрішнього діалогу особистісного «Я» з різними іпостасями себе, у розкритті власного потенціалу суб’єктності і криється неабиякий потенціал психологічної науки у її прикладному застосуванні задля здійснення місії подолання проблем життєвої кризи особистості. Показано, що генетико-креативний метод процедурно практичнозбігається з процесом консультування і терапії. Тим самим відкривається можливість наукового аналізу даних, отриманих в цьому процесі. Встановлено, що за допомогою цього методу можна вивчати сам процес психологічної практики, зробивши його предметом наукового дослідження. Розроблено і визначено основні принципи генетико- креативного методу, зокрема, принцип розвитку, принцип переживання, принцип свободи, принцип взаємодії, принцип невизначеності та індетермінізму, принцип терапевтичного ефекту.</p> <p><strong>Висновки. </strong>Проаналізовано проблему наукового аналізу «схоплення» плину складноструктурованого утворення, яким є особистість, зокрема, висвітлено можливості й обмеження номотетичного та ідеографічного методів, проблеми редукціонізму, питання конституюючого начала особистості. Показано, що найадекватнішим методом дослідження особистості залишається генетико-моделюючий метод та генетико- креативний метод; експліковано основні принципи використання. Розкриваються нові аспекти досліджень розвитку та самоствердження особистості в сучасних умовах.</p> 2023-06-29T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 Максименко Сергій, Ірхін Юрій https://journals.uran.ua/index.php/2227-6246/article/view/283540 Психологічний феномен фасилітації як специфічного виду діяльності викладача 2023-07-01T11:48:57+03:00 Наталія Хупавцева natalahupavceva@gmail.com Наталія Славіна slavina_nat@ukr.net <p><strong>Метою нашого дослідження є: </strong>показати, що таке фасилітація; як організувати фасилітативну взаємодію, щоб допомогти викладачеві отримати найкращі настановлення, які можуть підвищити ефективність і успіх всіх студентів в освітньому процесі; представити способи фасилітативного навчання в університетах; показати місце фасилітації в структурі блоків пізнавальної діяльності студентів.</p> <p><strong>Методи дослідження. </strong>Для розв’язання поставлених завдань використовувалися такі теоретичні методи дослідження: категоріальний, структурно-функціональний, аналіз, систематизація, моделювання, узагальнення. Також у своєму дослідженні ми використовували емпіричні методи, зокрема, пілотне дослідження.</p> <p><strong>Результати дослідження. </strong>Доведено, що процес фасилітації в навчальній діяльності не можна розуміти спрощено. Показано, що брати участь у діяльності та навчатися усвідомлено – це досить різні речі. Якщо дія нав’язується командою методистів, викладачів, тощо, здійснюється під тиском на студента, тоді вона сприймається поза будь-яким сенсом, як так звана «тимчасова» необхідність». Визначено такі атрибути особистості, які є найбільшою мірою важливими в фасилітативній взаємодії: її свідомість і активність; атрибути психіки – суб’єктивність, активність, адаптивність; атрибути свідомості – переживання, знання і ставлення; атрибути діяльності – активність, усвідомлення, цілеспрямованість, вмотивованість тощо.</p> <p><strong>Висновки. </strong>Окреслено роль фасилітації у даних взаємодіючих між собою блоках пізнавальної діяльності. Показано, що фасилітація передбачає зміни позиції викладача в процесі навчання. Визначено, що, актуалізуючи свою педагогічну діяльність у всіх її напрямках (блоках), викладач вмілофасилітує – управляє, спрямовує, допомагає студентам в їхній освітній діяльності. У результаті педагогічної діяльності з’являється певне новоутворення – фасилітативна взаємодія, де головною фігурою є сам студент як суб’єкт власної пізнавальної діяльності. Тим часом викладач лише використовує всі можливості освітнього середовища, спрямовуючи діяльність кожного студента з метою подальшого всебічного розвитку його особистості.</p> 2023-06-29T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 Хупавцева Наталія, Славіна Наталія https://journals.uran.ua/index.php/2227-6246/article/view/283539 Психологічне дослідження функціонального стану хворого на ішемічний інсульт 2023-07-01T11:39:22+03:00 Євген Харченко kharchenko.yevh@gmail.com Алла Сімко 7kort@ukr.net <p><strong>Мета дослідження </strong>– здійснити психологічне дослідження функціонального стану хворого.</p> <p><strong>Методи дослідження. </strong>Для розв’язання поставлених завдань використовувалися такі теоретичні методи дослідження: категоріальний, структурно-функціональний, аналіз, систематизація, моделювання, узагальнення. Mетод організації емпіричного дослідження використовувався у якості експериментального методу.</p> <p><strong>Результати дослідження. </strong>Було виділено чотири первинних кластери, що складаються з однієї базової змінної, яка характеризує актуальний стан хворих на мозковий інсульт на момент початку реабілітаційних заходів. Доведено, що взаємодія «Фактора відхилення від аутогенної норми, патології соматичного стану» і «Фактора нестабільності здоров’я та самопочуття» складають перший та другий первинні кластери, які є домінувальними. Показано, що «Фактор тривожності» і «Фактор пасивності, фізичного обмеження діяльності та активності» утворюють третій та четвертий первинні кластери.</p> <p><strong>Висновки. </strong>Показано, що взаємодія досліджуваних змінних свідчить про наявність психологічного дискомфорту чи стану фізіологічного неблагополуччя, є джерелом тривоги. Доведено, що на першому місці, за значущістю, у таких хворих постає відновлення втрачених рухових функцій, хворий відчуває лише певне занепокоєння з огляду на свій психо- фізіологічний стан, не даючи собі звіту щодо причини наявності тривоги. Межі психологічних можливостей хворих значно звужені – про це свідчить значення показника взаємодії «Фактора відхилення від аутогенної норми, патології соматичного стану» і «Фактора тривожності». Ці показники є досить низькими, хоча їхній реабілітаційний потенціал часто буває високим (прогноз спеціаліста-невролога). Такі хворі повною мірою не зорієнтовані на процес фізичної реабілітації, у них відсутня або досить низька мотивація до занять фізичними вправами. Це також було враховано при плануванні та впровадженні реабілітаційних заходів у формувальному експерименті.</p> 2023-06-29T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 Харченко Євген, Сімко Алла https://journals.uran.ua/index.php/2227-6246/article/view/283537 Психологія оволодіння міжкультурною компетентністю майбутніми перекладачами 2023-07-01T11:27:21+03:00 Ернест Івашкевич ivashkevych.ee@gmail.com <p><strong>Мета дослідження </strong>– висвітлити контекст дефініції «міжкультурна компетентність»; пояснити зв’язок між структурними компонентами міжкультурної компетентності та необхідними вміннями та навичками майбутніх перекладачів з метою здійснення ефективної перекладацької діяльності; визначити психологічні шляхи оволодіння майбутніми перекладачами міжкультурною компетентністю.</p> <p><strong>Методи дослідження. </strong>Для розв’язання поставлених завдань використовувалися такі теоретичні методи дослідження: категоріальний, структурно-функціональний, аналіз, систематизація, моделювання, узагальнення. Емпіричним методом є метод констатувального дослідження.</p> <p><strong>Результати дослідження. </strong>Доведено, що в процесі здійснення усної перекладацької діяльності реальний процес породження думки, шлях від значення до знаходження смислу (і навпаки – від смислу до значення) є досить-таки важчим. Цей процес не обмежується певними структурними моделями, тому що в перекладі, як і в процесі міжкультурної комунікації, найважчим може бути визначення навіть не окремих знаків, реалій, а особливості їхнього співвідношення в свідомості представників різних культур. У парадигмі цих культур і відбувається функціональний збіг головних та другорядних характеристик, фігур і фонів, які, в свою чергу, фасилітують становлення міжкультурної компетентності.</p> <p><strong>Висновки. </strong>Ефективне формування міжкультурної компетентності студентів – майбутніх перекладачів – відбується в результаті послідовного звернення викладачів до культурноспецифічних та універсальних аспектів тих явищ, які вивчаються, що досягається послідовним переміщенням у просторі порівняльних культур у напрямку emic – etic – emic. У цій парадигмі також відбувається ефективний процес розвитку міжкультурної компетентності студентів – майбутніх перекладачів. Сформовані в ході такого рефлексивного переміщення пізнавальні структури особистості перекладачів мають з’єднуватися в когнітивних моделях з мовними знаками, які найбільшою мірою відповідають образу світу перекладача, схемі мислення представників певної лінгвокультурної спільноти. Також домінувальну роль у процесі формування міжкультурної компетентності студентів – майбутніх перекладачів найбільшою мірою відіграє схема мислення представників певної лінгвокультурної спільноти. Це свідчить щодо неабиякої ролі базових складових перекладацької діяльності: психологічних та психолінгвістичних елементів, вербальних способів здійснення усної перекладацької діяльності тощо.</p> 2023-06-29T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 Івашкевич Ернест https://journals.uran.ua/index.php/2227-6246/article/view/283533 Проблема впливу професійної рефлексії педагогів закладів дошкільної освіти на якість їх соціального інтелекту 2023-07-01T10:56:05+03:00 Едуард Івашкевич ivashkevych.e@gmail.com Олександр Гудима hyduma1979@ukr.net <p><strong>Мета статті </strong>– дослідити проблему впливу професійної рефлексії педагогів дошкільних навчальних закладів на якість їх соціального інтелекту; за отриманими в експерименті результатами описати структуру соціального інтелекту педагогів дошкільних навчальних закладів.</p> <p><strong>Методи дослідження. </strong>Для розв’язання поставлених завдань використовувалися такі теоретичні методи дослідження: категоріальний, структурно-функціональний, аналіз, систематизація, моделювання, узагальнення. Також у своєму дослідженні ми використовували емпіричні методи, такі як констатувальне дослідження та формувальний експеримент. Для діагностики рівня розвитку соціального інтелекту нами застосовувалась «Методика дослідження соціального інтелекту» Дж. Гілфорда та М.О’ Саллівена, адаптована О.С. Михайловою (2021).</p> <p><strong>Результати дослідження. </strong>Вважаємо, що функціонування соціального інтелекту як групи здібностей та здатностей особистості відбувається на трьох рівнях, які й дозволяють відобразити динамічний характер цього феномена. Визначено, що в структурі соціального інтелекту науковець виділяє потенційний рівень, що вміщує потенційні здібності та здатності особистості, які знаходяться в стадії розвитку, актуальний рівень, до якого входять здібності та здатності особистості, що мають нормативний (середній та високий) рівень розвитку, і результативний рівень, який вміщує такі характеристики особистості, які висвітлюють особливості експлікації цих здібностей у пізнавальній діяльності.</p> <p><strong>Висновки. </strong>Доведено, що різноманітність характеристик, безпосередньо пов’язаних із соціальним інтелектом особистості, відображає його різнорівневі особливості. У той же час, у визначенні цих характеристик, що зумовлюють становлення соціального інтелекту, є низка спільних моментів. По-перше, вони тлумачаться як здатність, отже, безпосередньо взаємопов’язані із певною діяльністю. По-друге, предметом цих здатностей постає властивість особистості до встановлення зв’язків між подіями, в яких діючими суб’єктами є інші люди. По-третє, в якому б контексті не описувався соціальний інтелект у наукових теоріях та концепціях, він, у будь-якому випадку, представлений як досить складне структурне утворення, що складається із різних здібностей та здатностей. Також показано, що точність розуміння інших людей, адекватність здійснення інтерпретації, прогнозування та рефлексія є основними показниками наявності або відсутності здатності особистості до розв’язання задач та завдань з метою встановлення взаємовідносин між подіями в сфері суб’єкт-суб’єктної комунікації та взаємодії.</p> 2023-06-29T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 Івашкевич Едуард, Гудима Олександр https://journals.uran.ua/index.php/2227-6246/article/view/276461 Стресовитривалість та постравматичний синдром дітей з порушеннями слуху за умов війни 2023-03-31T11:01:00+03:00 Ольга Вовченко olgawow4enko@gmail.com <p><strong>Мета. </strong>Дослідження автора полягало у психологічній діагностиці, формуванні психологічної допомоги родинам, створенні протоколів подальшої роботи зі стресом та посттравматичним синдромом для фахівців-психологів з категорією дітей з особливими освітніми потребами, зокрема з порушеннями слуху. Мета дослідження конкретизувалася через низку завдань: по-перше, визначення основних чинників та типів травмуючих подій, їх тривалості за умов воєнного часу (які були наслідком посттравмівних стресових розладів) у дітей з порушеннями слуху; по-друге, констатація психологічного стану дітей різного віку з порушеннями слуху за умов війни; по-третє, розроблення основ психологічної допомоги за умов стресу чи посттравматичного порушення «дитині через родину» у воєнний період.</p> <p><strong>Методи. </strong>Для розв’язання окреслених завдань і забезпечення достовірності положень та висновків було використано специфічні наукові методи дослідження, зокрема методи спостереження, бесіди, інтерв’ю, анкетування, збір медичного анамнезу. Дослідженням було охоплено 62 особи з порушеннями слуху спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів м. Києва, м. Житомира, м. Львова, м. Підкаміня. З означеної кількості дітей були також переселенці з інших регіонів України. Основою для спостереження був виражений, стійкий (≥ 4-6 місяців) страх або тривога щодо однієї або декількох соціальних ситуацій, в яких вони можуть бути або були учасниками, об’єктами. Ситуація і страх мав бути повторюваним і викликати 4-5 ознак, що характеризують посттравматичний синдром. Серед основних тестових методик було використано «Тест на визначення рівня тривожності, стресу та депресії IDR», серед проективних методик: «Тест Парасоля» (за М. Корчевським), «Я і паркан» (О. Люмаренко).</p> <p><strong>Результати дослідження. </strong>За результатами бесід та спостережень було встановлено, що посттравматичний синдром у дітей з порушеннями слуху – це є комплекс реакцій дітей на травму. Травмівна подія визначається через переживання, негативні емоції, які у більшості дітей викликають страх, жах, безпорадність. Це ситуації, коли неповнолітня особистість пережила загрозу власному життю, жорстокість, втрату рідних, смерть чи поранення іншої людини. За результатами дослідження було встановлено, що у переважної кількості дітей симптоми стресу, які було помітно в поведінці дитини, з’явилися через 3-4 місяці після травми. Згідно проведених тестових методик виявлено, що більшість дітей переживає симптоми повторного переживання травмівної події. У багатьох дітей є підвищеними показники значень стресу та депресії. Також детально описано, що кожна вікова категорія дітей з порушеннями слуху має свій характерний тип ПТСР, залежно від віку. Кожен із типів характеризується особливістю поведінкових реакцій та афектів.</p> <p><strong>Висновки. </strong>За умов ПТСР у дітей з порушеннями слуху виникає низка емоційно-вольових, регуляційних, поведінкових порушень, які часто мають інтенсивний характер та спровоковані ставленням родини до дитини, стилем спілкування, виховання або відсторонення від дитини тощо. Під час психологічної діагностики та формування психологічної допомоги родина (батьки, опікуни) часто ускладнюють терапію дитини, змінюючи нормальне, адекватне сприйняття подій на такі, як буде зручно дорослим, навчали не вірно оцінювати ситуацію та шляхи виходу із неї. Подальші дослідження стресу та посттравматичного синдрому тривають. Отримані результати впливатимуть на різновиди психологічної допомоги та створення протоколів діяльності психологів зі стресовими станами за умов війни.</p> 2023-03-31T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 Вовченко Ольга https://journals.uran.ua/index.php/2227-6246/article/view/276459 Діяльнісний, особистісний, когнітивний та компетентнісний підходи в семантичному просторі творчості індивіда 2023-03-31T10:24:41+03:00 Олександр Набочук nab_ol@ukr.net <p><strong>Метою </strong>нашої статті є показати роль діяльнісного, особистісного, когнітивного та компетентнісного підходів у семантичному просторі творчості індивіда, визначити характеристики цих підходів, найцінніші та унікальніші характеристики.</p> <p><strong>Методи дослідження. </strong>Для розв’язання поставлених завдань використовувалися такі теоретичні методи дослідження: категоріальний, структурно-функціональний, аналіз, систематизація, моделювання, узагальнення.</p> <p><strong>Результати дослідження. </strong>Визначено, що провідною для розвитку творчої уяви особистості є метафорична уява (особистісний підхід). Остання здатна створювати нові образи предметів, ідей, смислів і емоційно-чуттєвих переживань, апелюючи до уяви респондента, який сприймає. Метафорична уява виявляється як здатність людини самостійно створювати творчі метафори, творчо інтерпретувати складні метафори, креативно та оригінально застосовувати існуючі метафоричні вирази залежно від контексту певної ситуації. Здійснюючи зв’язок чуттєвого і раціонального, конструкція творчого метафоричного образу активізує у суб’єкта сенсорно-перцептивну й емоційну уяву на творчому рівні, сприяючи тим самим новому і глибшому розумінню їхньої сутності.</p> <p><strong>Висновки. </strong>Показано, що у вітчизняній психології акцентується увага на таких креативних рисах особистості, як продуктивне, творче мислення, здійснення творчої, перетворювальної діяльності людини, потреба у самоствердженні, в матеріальному благополуччі, в перетворенні навколишнього природного і соціального світу, реалізація копінг- стратегій у контексті життєвих досягнень особистості (діяльнісний підхід); глибина і гострота думки, незвичайність формулювання проблеми та оригінальність в її розв’язанні, інтелектуальна ініціатива, естетична чутливість, креативні настановлення, спонтанність, автономність, емпатії, гармонізація особистісного розвитку (особистісний підхід); інтелектуальна активність, психологічна гнучкість, творча мотивація, поліваріативність бачення навколишнього світу, оригінальність, дивергентність (інтегративний підхід); ментальні структури, ментальні репрезентації, ментальний досвід, інтелектуальні здібності – швидкість, оригінальність, чутливість, метафоричність, формулювання та оригінальне розв’язання задачі, актуалізація концепції творчого акту (когнітивний підхід); мотивація до здійснення творчої діяльності, мотивація досягнення успіху, ситуативна самоактуалізація (мотиваційний підхід); високий рівень професіоналізму, професійно- творча семантика, креативна експлікація ситуації, професійно-творча соціальна перцепція, креативні аспекти спілкування (компетентнісний підхід).</p> 2023-03-31T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 Набочук Олександр https://journals.uran.ua/index.php/2227-6246/article/view/276455 Психологія взаємодії процесів розуміння і прогнозування в творчому математичному мисленні 2023-03-31T10:05:55+03:00 Лідія Мойсеєнко Lmoyseyenko@i.ua Любов Шегда shegda.luba@gmail.com <p>За результатами аналізу досліджень математичного мислення констатовано його творчий характер. Наголошено, що результативність пошукових дій досягається завдяки взаємодії числової, символьної та просторової складової математичного мислення. Проаналізовано результати досліджень творчого математичного мислення і констатовано доцільність вивчення психологічної сутності взаємодії мисленнєвих процесів розуміння і прогнозування при розв’язуванні творчих математичних задач.</p> <p><strong>Мета. </strong>З’ясувати психологічну сутність взаємодії мисленнєвих процесів розуміння і прогнозування у творчому математичному мисленні. Для вивчення взаємодії процесів розуміння і прогнозування у математичному мисленні було використано <strong>метод </strong>аналізу пошукових дій студентів упродовж розв’язування творчих математичних задач різних класів.</p> <p><strong>Результати дослідження. </strong>Констатовано, що творче математичне мислення – цілісна система взаємопов’язаних дій, за допомагаю яких досягається мисленнєвий математичний результат. Встановлено, що процеси розуміння математичних задач та прогнозування мисленнєвих результатів функціонують упродовж усього процесу розв’язування математичних задач. З’ясовано, що зміст пошукових дій, спрямованих на розуміння задачі та прогнозування мисленнєвих результатів, залежать від етапів розв’язання задачі (вивчення умови, пошук розв’язку, перевірка знайденого розв’язку), в яких їх процесуально-динамічна сторона не лише проявляється, але й формується. При цьому процес розуміння творчої математичної задачі та процес прогнозування є взаємодоповнювальними. Встановлено, що розуміння умови задачі формує зміст прогнозувальних дій, а процес прогнозування сприяє формуванню розуміння математичної задачі. Констатовано, що у пошуковому математичному процесі не можна зафіксувати такого стану розуміння задачі, який забезпечив би виникнення гіпотези щодо розв’язку. З’ясовано, що прогнозування, яке має місце впродовж усього пошукового процесу, може породити гіпотезу розв’язку на різних етапах розв’язування, при різних станах розуміння математичної задачі. Гіпотеза розв’язування задачі є індикатором стану розуміння задачі, а її апробація сприяє поглибленню розуміння сутності самої задачі. При цьому зміст гіпотези, її апробація визначає стан розуміння задачі.</p> <p><strong>Висновки. </strong>Процес розуміння суб’єктом творчої математичної задачі та процес прогнозування проходять упродовж усіх етапів процесу розв’язання і є взаємодоповнювальними.</p> 2023-03-31T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 Мойсеєнко Лідія, Шегда Любов https://journals.uran.ua/index.php/2227-6246/article/view/276425 Психодіагностичне дослідження діалогу в культурологічно зорієнтованому середовищі в процесі шкільного навчання 2023-03-30T15:47:12+03:00 Наталія Михальчук natasha1273@ukr.net Ірина Коваль iryna-koval@i.ua <p><strong>Мета дослідження </strong>– здійснити психодіагностичне дослідження діалогу в культурологічно зорієнтованому середовищі в процесі шкільного навчання.</p> <p><strong>Методи дослідження</strong>. Для розв’язання поставлених у роботі завдань використовувалися такі теоретичні методи дослідження: категоріальний, структурно-функціональний, аналіз, систематизація, моделювання, узагальнення. Експериментальним методом є метод організації емпіричного дослідження.</p> <p><strong>Результати дослідження. </strong>Доведено, що причинами низького рівня обґрунтованості думок та суджень учнями є: 1) невдала організація дискусії на уроках англійської мови в закладах середньої освіти; 2) як наслідок першої причини – учні не знайомі з дискусією як формою навчальної роботи, вони не знають, як себе поводити на такому уроці, і найчастіше обирають стандартну позицію «учня», який уважно слухає вчителя, відповідає на його запитання стисло, чітко, без урахування своєї точки зору; 3) 68% учнів не розуміють, чому потрібно обґрунтовувати свої думки (адже вони завжди висловлюють тільки ті думки, які є в їх підручниках, чи які на попередньому уроці висловив вчитель); 4) 32% школярів бояться обґрунтувати свій вислів «невірно», «неправильно» та отримати погану оцінку.</p> <p><strong>Висновки. </strong>Потрібно розрізняти, з одного боку, діалог, а з іншого, – просту розмову. Діалог розуміється як взаємна комунікація, що має специфічні риси: тематичну цілеспрямованість чи проблемність, двосторонність інформації, сполученість тематичної цілеспрямованості з двосторонньою передачею інформації, що допомагає рішенню загального завдання. Доведено, що існують лінгвістичне та психологічне розуміння діалогу, тому в процесі психологічного вивчення діалогу необхідно звернути увагу як на інформативний обмін між партнерами, так і на особливості їх взаємовідношень, зокрема на їх рольовий аспект.</p> 2023-03-31T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 Михальчук Наталія, Коваль Ірина https://journals.uran.ua/index.php/2227-6246/article/view/276418 Фасилітативна взаємодія як багатоступенева активність особистості 2023-03-30T14:16:33+03:00 Наталія Хупавцева natalahupavceva@gmail.com Ліана Онуфрієва onufriieva@kpnu.edu.ua <p><strong>Мета дослідження </strong>– показати фасилітативну взаємодію як багатоступеневу активність особистості, продемонструвати значущі конструктивні явища фасилітативної взаємодії як психологічного</p> <p>статусу особистості.</p> <p><strong>Методи дослідження. </strong>Для розв’язання поставлених завдань використовувалися такі теоретичні методи дослідження: категоріальний, структурно-функціональний, аналіз, систематизація, моделювання, узагальнення. Також у своєму дослідженні ми використовували емпіричні методи, такі як пілотне дослідження.</p> <p><strong>Результати дослідження. </strong>Показано, що поняття «фасилітація» відображує усвідомлену і цілеспрямовану діяльність як явище, властиве, насамперед, вчителеві. Виокремлено атрибути фасилітації: 1) діяльність; 2) суб’єкт діяльності; 3) функції суб’єкта; 4) функції діяльності; 5) мотиви діяльності; 6) мета діяльності; 7) способи виконання діяльності; 8) предмет діяльності; 9) метод реалізації діяльності; 10) засоби, актуальні для реалізації діяльності; 11) результат діяльності.</p> <p><strong>Висновки. </strong>Виокремлено компоненти, які є властивими для фасилітативної взаємодії. Показано, що діяльність – це основа, засіб і позитивна умова розвитку особистості. Діяльність – це доцільне перетворення людьми навколишньої дійсності. Доведено, що діяльність є одиницею життя, опосередкованою психічним відображенням. Визначено, що поза діяльності не існує ані засобів діяльності, ані знаків, ані предметів мистецтва; поза діяльністю немає самих людей. Доведено, що діяльність є цілеспрямованою, багатоступеневою активністю людини. «Цілеспрямована» – оскільки «предмет» постає її метою. «Багатоступенева» – оскільки включає до своєї структури дії, вторинну мотивацію, що визначаються метою та завданнями діяльності як такої. І це, зокрема, забезпечує актуалізацію особистістю основної мети – мотиву виконання діяльності. І, нарешті, операція діяльності відрізняється від дії тим, що вона позначається не метою, а умовами діяльності, в яких ця мета експлікується. Визначено, що потрібно обов’язково відрізняти дії від діяльності та від операцій.</p> 2023-03-31T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 Хупавцева Наталія, Онуфрієва Ліана https://journals.uran.ua/index.php/2227-6246/article/view/276413 Психологічні особливості проведення обстеження дітей з діагнозом «логоневроз», ускладненого розладами відчуттів та сприйняттів 2023-03-30T13:53:20+03:00 Євген Харченко kharchenko.yevh@gmail.com Людмила Комарніцька kob-1974@ukr.net <p><strong>Мета дослідження </strong>– дослідити психологічні особливості обстеження дітей з діагнозом «логоневроз», ускладненого розладами відчуттів та сприйняття.</p> <p><strong>Методи дослідження. </strong>Методами дослідження були метод спостереження та метод емпіричного дослідження хворих. Місцем організації емпіричного етапу нашого дослідження стала психіатрична лікарня № 1 м. Києва. За допомогою клініко-патопсихологічних та анамнестичних методів було обстежено 86 дітей віком 3-12 років (середній вік 8 ± 0,5 року) з логоневрозом в анамнезі.</p> <p><strong>Результати дослідження. </strong>Доведено, до несприятливих умов, які призводять до логоневрозу, відносяться: фізична ослабленість дітей; вікові особливості діяльності мозку; прискорений розвиток мовлення (3-4 роки), коли його комунікативна, пізнавальна і регулююча функції швидко розвиваються під впливом спілкування з дорослими; прихована психічна неврівноваженість дитини, підвищена реактивність у результаті не зовсім нормальних відносин з оточуючими; конфлікт між особливостями середовища і ступенем його усвідомлення; недостатність позитивних емоційних контактів між дорослими і дитиною; недостатній розвиток моторики, відчуття ритму, міміко-артикуляторних рухів; розлади відчуттів та сприйняттів.</p> <p><strong>Висновки. </strong>Показано, що здатність дитини з логоневрозом до вільної презентації мовлення залежить не тільки від різного ступеня її самостійності, але й від її підготовленості до усного мовлення. Так, логопеду потрібно простежити за особливостями появи мовленнєвих судом залежно від того, чи вимовляє дитина складну або просту фразу, окремі слова або звуки. На матеріалі переказу тексту логопедом фіксується, в яких випадках виникають мовленнєві судоми: тільки на початку розповіді, на початку фраз, в окремих словах або звуках. Також має з’ясуватися, чи не залежать мовленнєві судоми від рівня гучності мови. З цією метою пропонується респондентові говорити тихо, голосно, пошепки.</p> 2023-03-31T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 Харченко Євген, Комарніцька Людмила https://journals.uran.ua/index.php/2227-6246/article/view/276406 Трансформаційної Моделі Перекладу з англійської мови на українську 2023-03-30T13:07:07+03:00 Ернест Івашкевич ivashkevych.ee@gmail.com <p><strong>Мета дослідження: </strong>1) висвітлити основні психологічні особливості усної перекладацької діяльності; 2) організувати констатувальне дослідження та проаналізувати його результати за обраними критеріями, такими як: а) рівень комунікативно-мовленнєвої активності учнів; б) рівень особистісної та ситуативної тривожності; в) рівень мовленнєвого сприйняття на слух. 3) запропонувати трансформаційну модель англо-українського перекладу з використанням англійських фразеологізмів та описати її.</p> <p><strong>Методи дослідження. </strong>Для розв’язання поставлених завдань використовувалися такі теоретичні методи дослідження: категоріальний, структурно-функціональний, аналіз, систематизація, моделювання, узагальнення. Емпіричним методом є метод констатувального дослідження.</p> <p><strong>Результати дослідження. </strong>Вважаємо, що отримані нами дані психолінгвістичних спостережень слугують засобом модифікації існуючих моделей реалізації перекладацької діяльності. Так, ми пропонуємо універсальну Трансформаційну Модель Перекладу. Ми вважаємо, що ця модель вміщує в себе три стадії: 1) аналіз, у ході якого поверхнева структура на мові А зводиться до набору граматичних трансформацій (аналіз з урахуванням граматичних відношень та значень мовних одиниць); 2) перенесення матеріалу, який аналізується, з мови А на мову Б; 3) реконструювання або заключна адаптація кінцевого повідомлення з урахуванням норм мови, якою здійснюється переклад.</p> <p><strong>Висновки. </strong>Доведено, що граматичні трансформації постають одним із прийомів семантичного аналізу вихідного тексту та одним із способів побудови кінцевого висловлювання. Однак показано, що зведення перекладу лише до граматичних трансформацій дещо спрощує реальний процес перекладу, оскільки в ньому використовуються і лексико- синтаксичні перефразування, і семантичні модифікації, обумовлені ситуативно-прагматичними факторами та ін. Як наслідок, сам переклад розглядається як поєднання трьох компонентів: з одного боку, це – продукт, з іншого – деяка сума технологій, а з третього боку – процес комбінування (для перекладача) деякого набору знаків (вихідного тексту) та урахування ефективності смислового сприйняття реципієнтом набору знаків, який пропонується йому з боку перекладача.</p> 2023-03-31T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 Івашкевич Ернест https://journals.uran.ua/index.php/2227-6246/article/view/276392 Проблема впливу соціального інтелекту вчителя на організацію проблемного навчання в сучасних закладах середньої освіти 2023-03-30T11:34:34+03:00 Едуард Івашкевич ivashkevych.e@gmail.com Руслан Сімко 7kort@ukr.net <p><strong>Метою </strong>нашої статті є дослідження рівня розвитку соціального інтелекту вчителів, які викладають природничі та гуманітарні дисципліни у підлітків і старшокласників; отримати та проаналізувати результати за субтестом № 3 «Вербальні вирази» (Гилфорд &amp; О’Салливен, 2021), які визначають здатність вчителів розуміти значущість таких вербальних реакцій людей залежно від контексту ситуації; дослідити проблему впливу соціального інтелекту вчителя на організацію проблемного навчання в закладах середньої освіти.</p> <p><strong>Методи дослідження. </strong>Для розв’язання поставлених завдань використовувалися такі теоретичні методи дослідження: категоріальний, узагальнення. Також у своєму дослідженні ми використовували емпіричні методи, такі як констатувальне дослідження та формувальний експеримент. Для діагностики рівня розвитку соціального інтелекту застосовувалась «Методика дослідження соціального інтелекту» Дж. Гілфорда та М.О’Саллівена, адаптована О.С. Михайловою (2021).</p> <p><strong>Результати дослідження. </strong>Діагностовано рівень розвитку здібності вчителів до прогнозування розвитку соціальної ситуації залежно від зовнішніх обставин. Простежується незначна тенденція до вищих показників соціального інтелекту у жінок, проте відчутних відмінностей у показниках соціального інтелекту чоловіків і жінок за високим, середнім та низьким рівнем не встановлено. Респонденти однаково добре виконали завдання цього тесту. Також не виявлено статистично значущої різниці в результатах чоловіків та жінок за середнім та низьким рівнями розвитку соціального інтелекту за І субтестом «Історії із завершенням» (результати за цими рівнями не перевищують 20% як у чоловіків, так і у жінок), що свідчить про високий рівень філологічної підготовки вчителів природничо-гуманітарного циклу, адже респонденти із високим рівнем розвитку соціального інтелекту за цим субтестом здатні отримувати максимум інформації про поведінку людей, здатні розуміти мову невербального спілкування, висловлювати швидкі та точні судження про людей, успішно прогнозувати їхні реакції в заданих умовах, виявляти далекозорість у стосунках з іншими, що сприяє їхній успішній соціальній адаптації.</p> <p><strong>Висновки. </strong>Доведено, що люди з високим рівнем розвитку соціального інтелекту, як правило, бувають успішними комунікаторами. Їм притаманні контактність, відкритість, тактовність, доброзичливість та сердечність. Високий рівень соціального інтелекту пов’язаний із інтересом до соціальних проблем, наявністю потреби впливати на інших і часто поєднується із високим рівнем розвитку організаторських здібностей. Показано, що всі перераховані особистісні якості характеризують осіб гуманітарних професій.</p> 2023-03-31T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2023 Івашкевич Едуард, Сімко Руслан https://journals.uran.ua/index.php/2227-6246/article/view/268380 Фасилітативна взаємодія як механізм актуалізації «Я-реального» та «Я-ідеального» особистості 2022-12-06T00:50:00+02:00 Наталія Хупавцева natalahupavceva@gmail.com Наталія Славіна slavina_nat@ukr.net <p><strong>Мета дослідження: </strong>визначити принципи фасилітативної взаємодії в процесі міжособистісного спілкування на уроках, показати фасилітативні аспекти автономії учнів, описати фасилітацію як феномен міжособистісної комунікації, відобразити природу та генезис фасилітативної взаємодії за власними емпіричними дослідженнями, щоб довести, що фасилітативна взаємодія є механізмом актуалізації «Я-реального» та «Я-ідеального» особистості.</p> <p><strong>Методи дослідження. </strong>Для розв’язання поставлених завдань використовувалися такі теоретичні методи дослідження: категоріальний, структурно-функціональний, аналіз, систематизація, моделювання, узагальнення, а також використано пілотне дослідження як емпіричний метод.</p> <p><strong>Результати дослідження. </strong>Показано, що фасилітація – це зміна ефективності діяльності учня впродовж контакту з учителем або з іншими школярами. Навіть пасивна присутність педагога в класі великою мірою активізує учнів, спрямовує їхню діяльність у потрібному напрямку, стабілізує її поза цілеспрямованими діями з боку педагога. Однак, феномен фасилітації має неабиякий вплив тільки в тому випадку, якщо педагог є авторитетним, референтним, визнаним. Тоді в результаті педагогічної взаємодії виникають різні психологічні новоутворення особистісного та міжособистісного характеру, які прийнято називати «змінами» або «феноменами».</p> <p><strong>Висновки. </strong>Доведено, що одним зі значущих конструктивних феноменів фасилітативної взаємодії є психологічний статус особистості, без набуття якого не може існувати процес активного, послідовного прогресивного розвитку і саморозвитку особистості. Психологічний статус характеризує не тільки реальне місце учня в системі міжособистісних взаємостосунків, але й позицію в класі, сім’ї, групах однолітків, яку він відносить до самого себе. Потреба в побудові себе як особистості, у самовдосконаленні тощо не виникає спонтанно – вона становиться в процесі фасилітативної взаємодії. Саме психолого-педагогічні впливи дозволяють учневі усвідомити розбіжність «Я-реального» та «Я-ідеального», без чого не може відбутися особистісний розвиток.</p> 2022-12-06T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 Хупавцева Наталія, Славіна Наталія