Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний і оформлений згідно Керівництва для авторів
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 • У поданих матеріалах не містяться відомості, заборонені до відкритого опублікування.

Керівництво для авторів

ВИМОГИ

ДО ПОДАННЯ І ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

У ЗБІРНИКУ НАУКОВИХ ПРАЦЬ ЧДТУ. СЕРІЯ: ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

До публікації приймаються статті, оформлені згідно з редакційними вимогами, які присвячені актуальним проблемам сучасної науки й розвитку економіки, що раніше не публікувалися та не подані до розгляду в інші видання.

 

Статтям збірника присвоюється цифровий ідентифікатор DOI. Електронні архіви доступні за посиланням: ven.chdtu.edu.ua/issue/archive.

Мова публікацій: англійська.

Редакція практикує політику подвійного сліпого рецензування. Стаття розглядається редакцією, якщо вона представляє нові, оригінальні результати або методи досліджень з проблематики збірника; представляє раціоналізацію (уточнення чи іншу інтерпретацію) опублікованих результатів; публікується з метою розширення (але не повторення) знань у певній галузі.

Автор публікації несе персональну відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності та недостовірність фактичного матеріалу.

Кількість авторів публікації, як правило, не повинна перевищувати 5 осіб.

Рукопис не повинен містити заборонених до друку матеріалів, оскільки збірник є відкритим джерелом інформації.

Прорецензована стаття з зауваженнями, а також авторські оригінали, які не відповідають вимогам, направляються автору на доопрацювання. Про рекомендацію до друку редакція повідомляє авторів. Середній час опрацювання рукопису до моменту опублікування статті, як правило, не перевищує двох місяців.

Автори можуть придбати друкований примірник, сплативши його вартість і пересилку. Про це слід повідомити редакцію електронним листом чи телефоном.

Подання статей здійснюється через ven.chdtu.edu.ua.

Заява автора заповнюється в електронній формі і відображає наступне:

 • стаття є власною розробкою авторів, раніше ніде не публікувалася і не перебуває на розгляді в інших виданнях;
 • усі співавтори дають згоду на публікацію матеріалів статті у ЗБІРНИКУ і, зберігаючи за собою право авторства, передають редакції право на першу публікацію на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License CC BY-NC, що дозволяє іншим особам вільне поширення опублікованої роботи з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу її публікацію у ЗБІРНИКУ.

У супровідному документі до статті окремим файлом додаються дані про автора (співавторів) українською та англійською мовами: прізвище, ім'я та по батькові (повністю), науковий ступінь і вчене звання, ідентифікатор ORCID, місце роботи, контакти: електронна та поштова адреси, телефони.

Якщо статтю підготували кілька співавторів, наприкінці статті подаються відомості про одного зі співавторів, з яким можна листуватися, та його контакти для координування питань щодо випуску статті.

 

ВИМОГИ ДО АВТОРСЬКОГО ОРИГІНАЛУ СТАТТІ

Редактор: MSWord (*.doc, *.docx). Формат: А4. Шрифт: Times New Roman, розмір шрифту – 12 pt.

Обсяг публікації – від 4000 до 7000 слів (включно з таблицями, ілюстративним матеріалом та бібліографічним списком).

Файл називати за прізвищем автора (першого співавтора). Поля: 2 см з усіх боків. Міжрядковий інтервал – 1. Абзацний відступ – 1 см. Орієнтація сторінок: книжкова; вирівнювання: за шириною сторінки. Літературні джерела: представлені англійською мовою; при перекладі використаних джерел англійською, використання транслітерації неприпустиме.

Таблиці, рисунки, графіки, формули

 • Таблиці, рисунки, графіки та формули повинні бути пронумеровані та подані після посилання на них у тексті (примітки розміщуються безпосередньо під таблицею/рисунком/графіком). Усі абревіатури мають бути розшифровані при першому згадуванні в тексті.
 • Формули мають бути створені в редакторі Equation Editor, змінні математичні величини у тексті відповідно до формул набираються курсивом.
 • Рисунки та графіки повинні бути розташовані по центру, обтікання зображення текстом не дозволяється.
 • Усі розмірності фізичних величин потрібно подавати відповідно до Міжнародної системи одиниць (СІ). Між одиницями виміру, символами та цифрами, до яких вони належать, ставиться пробіл.

Шаблон для підготовки статті можна отримати за посиланням.

 

СТРУКТУРА АВТОРСЬКОГО ОРИГІНАЛУ СТАТТІ

Індекс УДК (вирівнювання за лівим краєм).

Назва статті (не більше 12 слів, вирівнювання по центру; подається українською та англійською мовами, прописними літерами, напівжирним шрифтом. Назва статті має точно описувати її зміст і не може бути заявленою ширше, ніж тематика, яка розкривається в рукопису. Не допускаються абревіатури і скорочення. Не рекомендуються назви типу: «До питання про...», «Дослідження...», «Реалізація...», «Спостереження...», «Аналіз…» та ін. ).

Авторські дані (подаються українською та англійською мовами: вирівнювання по центру. Ім'я, по батькові та прізвище авторів прописується повністю).

У відомостях про авторів обов’язково вказуються:

 • структурні підрозділи установи, в яких автори працюють;
 • повні офіційні назви та юридичні адреси установ авторів;
 • контактні електронні адреси;
 • науковий ступінь та посада кожного автора;
 • ORCID.

Анотація 

Розділ подається українською та англійською мовами з ідентичним змістом (не менше 250 слів). Анотація має бути інформативною (не містити загальних слів), структурованою (виклад матеріалу має бути логічним) та змістовною (інформацію необхідно структурувати за такою схемою: актуальність, мета, методи аналізу, отримані результати, практична цінність досліджень). Анотація не має містити абревіатури, виноски та посилання. Переклад англійською мовою має бути професійним.

Ключові слова:

5 – 7 слів або словосполучень, які стосуються теми дослідження, не дублюють назву статті та не складаються із загальних слів.

Вступ

У розділі висвітлюється сучасний стан розглянутої проблеми на світовому рівні, аналізуються останні дослідження та публікації з посиланнями на релевантні наукові видання (7-10 публікацій) за останні 3–5 років. Обґрунтовується актуальність, мета, завдання дослідження та наукова новизна роботи. Посилання на літературу необхідно подавати у круглих дужках. В одному посиланні не варто цитувати більше 3-ох джерел.

Огляд літератури

Цей розділ є факультативним і має містити результати досліджень науковців, що займались аналізом окремих аспектів досліджуваної теми. Кожне прізвище дослідника має обов’язково супроводжуватись відповідним посиланням зі списку використаної літератури.

Матеріали та методи

У розділі описуються основні етапи наукової роботи та обґрунтовується вибір використаних методів, прийомів, підходів чи дій, спрямованих на отримання нових наукових результатів дослідження. Пояснюються стратегії та критерії формування вибірки (якщо стаття містить емпіричну частину), зазначається експериментальна база дослідження. Викладена методологія має надавати повну картину про хід дослідження у такий спосіб, щоб його могли повторити інші вчені, використовуючи ті ж матеріали та методи. Розділ «Матеріали та методи» є обов’язковим у структурі наукової роботи.

Результати та обговорення

У розділі представляється основний матеріал дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Табличний або графічний матеріали обов’язково наводяться із результатами статистичної обробки даних. Джерела розміщуються під таблицями та рисунками. Варто уникати оціночних суджень, елементів опису методики та прямого повторення в тексті даних, наведених у таблицях і графічному матеріалі. Цифрові результати необхідно заокруглювати згідно з установленими правилами, враховуючи середню похибку досліду, довірчий інтервал або розподіл величин. Результати досліджень мають бути достатньо обґрунтованими, методологічно правильно представленими, мати новизну та практичну цінність.

Обговорення має базуватися на інтерпретації результатів дослідження. У цьому розділі необхідно порівняти свої результати з результатами робіт на обрану тему інших авторів: що спільного в отриманих результатах, які відмінності, хто розглядав інші аспекти проблематики тощо. Необхідно зіставити результати свого дослідження не лише з дослідженнями українських авторів, а й з роботами вчених інших країн. Під час аналізу публікацій з теми необхідно згадувати прізвища авторів та зазначати суть їх роботи.

Висновки

Висновки мають повно і конкретно відображати результати досліджень, відповідати меті та назві статті, дослівне дублювання з анотації неприпустиме. Важливо вказати перспективи подальших досліджень обраної теми.

Подяки

Розділ є обов’язковим, у якому висловлюється подяка окремим особам чи організаціям за посильну технічну допомогу; ідеї; фінансову (матеріальну) підтримку, завдяки якому дослідження стало можливим. Якщо не маєте жодних подяк, то вказується «Немає».

Конфлікт інтересів

Авторам необхідно розкривати всі потенційні джерела конфлікту інтересів. Конфліктом інтересів вважається будь-який інтерес або відносини, які можуть бути сприйняті як такі, що впливають на об'єктивність автора. Вони повинні бути розкриті, якщо мають пряме відношення або безпосередньо пов'язані з роботою, яку автори описують у своєму рукописі. Наявність конфлікту інтересів не перешкоджає публікації. Якщо автори не мають конфлікту інтересів, вони повинні заявити про це під час подання статті та включити відповідну заяву до розділу "Конфлікт інтересів". Автор-кореспондент несе відповідальність за ознайомлення з цією політикою разом з усіма авторами і колективне розкриття всіх відповідних комерційних та інших зв'язків при поданні статті. Виявлення неналежного розкриття конфлікту інтересів під час подання статті або в процесі рецензування може призвести до відхилення рукопису.
Якщо конфлікту інтересів немає, то зазначається «Немає».

Список використаних джерел

Посилання в тексті на джерела необхідно вказувати у круглих дужках "()", наприклад: (Іванов, 2023). Якщо потрібно зазначити посилання всередині рядка, варто вказувати рік у "()", наприклад: "М. Тимошик (2023) в своїй роботі зазначала....".
У такому випадку прізвища та роки джерел у тексті мають чітко збігатися з даними у списку використаних джерел. В одному цитуванні не дозволяється згадувати більше 3-х джерел.

Список використаних джерел подається англійською мовою (транслітерація не допускається), джерела розташовуються в алфавітному порядку, та оформлюються за APA 6th Referencing Style (2010):

https://guides.library.uq.edu.au/referencing/apa6/about

Зразок оформлення можна отримати за посиланням

Статті друкуються в авторській редакції. Авторські оригінали, що не відповідають зазначеним вимогам, не приймаються до розгляду. Рукописи підлягають додатковому редакційному рецензуванню. Редакція залишає за собою право на незначне редагування і скорочення, зі збереженням головних висновків і авторської стилістики. Прорецензована стаття може бути повернута автору на доопрацювання. Відхилений оригінал авторові не повертається.