[1]
Gashynova, K.Y., Kolisnyk, N.S., Dmytrychenko, V.V., Kaplan, P.Y., Kuzhevskiy, I.V., Hurtovyi, V.A. and Mizina, V.M. 2018. Invasive pulmonary aspergillosis: the state of art and the clinical case. Medicni perspektivi. 23, 1(part1) (Apr. 2018), 27–37. DOI:https://doi.org/10.26641/2307-0404.2018.1(part1).127204.