[1]
Khvorostenko, M.I., Bondarenko, I.N., Barannikov, K.V., Khvorostenko, Y.M. and Phokhach, A.V. 2016. Expediency of radiation therapy and adjuvant polychemotherapy in surgical treatment of cancer. Medicni perspektivi. 21, 2 (May 2016), 77–81. DOI:https://doi.org/10.26641/2307-0404.2016.2.72159.