(1)
Kozlova, Y. V.; Dovgal, M. A.; Koldunov, V. V.; Silkina, Y. V.; Klopotskiy, G. A.; Khudyakov, A. E.; Khmel, S. I.; Bibikova, V. N.; Tryasak, N. S.; Anisimova, O. V. The Historical Essay of the Department of Pathological Physiology of Dnepropetrovsk Medical Academy. Med. perspekt. 2017, 22, 146-151.