(1)
Azarenko, V. J.; Potabashniy, V. A.; Fesenko, V. I.; Knjazjeva, O. V. Adherence to Treatment of Patients With past Ischemic Stroke. Med. perspekt. 2018, 23, 11-14.